Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru 1 - Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1PDW1B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru 1 - Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami w Polsce. Nabywa wiedzę w zakresie praw do nieruchomości, ich cech ekonomicznych i prawnych, sposobu gospodarowania nieruchomościami publicznymi i prywatnymi, rynku nieruchomości i zawodów związanych z tym rynkiem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne I stopień

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: rok 1/semestr 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) (przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu oraz – jeśli to konieczne – zakres wiadomości/umiejętności/kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta).

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta).

Bilans nakładu pracy studenta - 1 pkt ECTS (20 godz.)

udział w wykładach - 0,8 pkt (15 godz.)

przygotowanie się do zliczenia wykładu – 0,2 pkt (5 godz.)

Wskaźniki ilościowe:

PKT ECTS wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – 0,8 pkt ECTS (15 godz.)

Literatura:

1.E. Kucharska –Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

2. B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014

3. M. Stepaniuk, Gospodarka nieruchomościami, C.H. Beck, Warszawa, 2010

4. P. Kowalczyk-Rólczyńska, A. Staniszewska, M. Staśkiel, Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka - ebook, Wolters Kluwer 2015

5. B. Wierzbicki, Gospodarka nieruchomościami, LexisNexis Polska, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

1PDW1B_WG1 - zna kluczowe kategorie ekonomii i finansów związane z nieruchomościami, podstawowe teorie odnoszące się do nieruchomości oraz zasad funkcjonowania rynku nieruchomości (KA6_WG5)

1PDW1B_WK1- zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach biologicznych, chemicznych i naukach społecznych w zakresie odnoszącym się do nieruchomości (KA6_WK2)

1PDW1B_KK1 - ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego oraz osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących na świecie ( w tym dotyczących rynku nieruchomości) (KA6_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test jednokrotnego wyboru (100%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne I stopień

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: rok 1/semestr 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład – 15 godz.

Metody dydaktyczne (informacja na temat metod nauczania np. konsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace terenowe itp.).

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta).

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta).

Bilans nakładu pracy studenta - 125 godz.

udział w wykładach - 30 godz.

przygotowanie się do egzaminu – 23 godz.

udział w konsultacjach – 4 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony liczbą godzin i punktów ECTS oraz nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym wyrażony liczbą godzin i punków ECTS).

PKT ECTS wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – 2,8

PKT ECTS pozostałe – 2,2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.