Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkt regionalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1PRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkt regionalny
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznes - sem. letni
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest interdyscyplinarne ujmowanie problemów powstających na styku gospodarki i środowiska przyrodniczego, poznanie produktów regionalnych, ekologicznych z terenu Podlasia. Zajęcia służą też poznaniu dokumentacji i zasad certyfikacji produktów tradycyjna specjalność, produktów regionalnych i ekologicznych.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie prze studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na rynku krajowym oraz ich znaczenia w rozwoju Podlasia. W ramach przedmiotu studenci poznają wytwórców produktów regionalnych i tradycyjnych z województwa podlaskiego. Zapoznają się także z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. na wybranych przykładach studenci przeanalizują formy i metody promocji produktów tradycyjnych i regionalnych oraz poznają instytucje, organizacje wspierające tworzenie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: Student powinien krytycznie korzystać z różnych źródeł informacji podczas studiowania przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

zajęcia terenowe - 45 godz.,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:110 godz. w tym:

udział w zajęciach terenowych:45 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 58,2 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 6,8 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz., 2,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godz., 3 pkt. ECTS

W ramach zajęć terenowych studenci poznają produkty regionalne i tradycyjne regionu Podlasia oraz Polski i Europy oraz zasady ich rejestracji. zajęcia w części odbywają się zdalnie na platformie Teams oraz w formie wyjazdów studyjnych do rzemieślników, przedsiębiorców z województwa podlaskiego

Literatura:

Jekatierynczuk-Rudczuk E, Stepaniuk M. (red.) 2008 - Rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Oddział Białostocki PTG, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Białystok

Stankiewicz A. 2008 - Środowiskowe działania lokalne na południowo-wschodnim Podlasiu (w:) red. E. Rydzi i A. Kowalak Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk str. 78-86

Broszura produkt tradycyjny i lokalny. Kompendium dobrych praktyk. 2012-2013

Niezielska A. 2010 - Kulturowe uwarunkowania strategii produktu na rynku międzynarodowym. projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, Katowice

Kieljan K. [2011], O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków

Rozporządzenie [628/2008], Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-i-tradycyjne (dostęp: 5.11.2013).

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 - student zna i rozumie możliwości praktycznych zastosowań wiedzy biologicznej w życiu społeczno-gospodarczym oraz formy indywidualnej przedsiębiorczości

KA6_UK2 student potrafi stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotowywać krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując specjalistyczny język

KA6_UU2 student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej

KA6_KK2 student jest przekonany o potrzebie stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena udziału studentów w dyskusji

2. Ocena referowanych zagadnień i prezentacji multimedialnych

3. Pozytywna ocena ze sprawozdań cząstkowych z wizyt studyjnych

4. Pozytywna ocena z przygotowanego próbnego wniosku o rejestrację produktu tradycyjnego lub regionalnego

4. Obecność na wyjazdach studyjnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Pol, Alina Stankiewicz, Tadeusz Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym założeniem przedmiotu jest interdyscyplinarne ujmowanie problemów powstających na styku gospodarki i środowiska przyrodniczego, poznanie produktów regionalnych, ekologicznych z terenu Podlasia. Zajęcia służą też poznaniu dokumentacji i zasad certyfikacji produktów tradycyjna specjalność, produktów regionalnych i ekologicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: Student powinien krytycznie korzystać z różnych źródeł informacji podczas studiowania przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

zajęcia terenowe - 45 godz.,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:110 godz. w tym:

udział w zajęciach terenowych:45 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 54,2 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5,8 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz., 2,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godz., 3 pkt. ECTS

W ramach zajęć terenowych studenci poznają produkty regionalne i tradycyjne regionu Podlasia oraz Polski i Europy oraz zasady ich rejestracji. zajęcia w części odbywają się zdalnie na platformie Teams oraz w formie wyjazdów studyjnych do rzemieślników, przedsiębiorców z województwa podlaskiego

Literatura:

KA6_WG4 - student zna i rozumie możliwości praktycznych zastosowań wiedzy biologicznej w życiu społeczno-gospodarczym oraz formy indywidualnej przedsiębiorczości

KA6_UK2 stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotowywać krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując specjalistyczny język

KA6_UU2 korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej

KA6_KK2 stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.