Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1RSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznes - sem. letni
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie różnorodności gatunkowej fauny bezkręgowej i kręgowej świata, ze szczególnym uwzględnieniem fauny Polski. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje cechy budowy najliczniejszych grup bezkręgowców oraz głównych gromad kręgowców, ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje także stan poznania fauny Polski w odniesieniu do wybranych grup. Omawiane są zagadnienia ochrony bioróżnorodności gatunkowej i genetycznej w skali kraju i Polski płn.-wsch. oraz jej wykorzystanie w turystyce przyrodniczej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł: Przedmioty podstawowe

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, pokaz, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 5 godz. (egzamin - 1 godz., zaliczenie laboratorium - 2 godz., konsultacje - 2 godz.)

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 50 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1. Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Bioróżnorodność biologiczna Polski. NFOŚ Warszawa

2. Błaszak C. 2009. Zoologia. Bezkręgowce. Tom 1. PWN

3. Błaszak C. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN

4. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

5. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

6. Jura Cz. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

7. Moraczewski, J., Riedel, W., Sołtyńska M., Umiński T. 1974. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców, PWN.

8.Starkel L. (red.) 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Garbarczyk H., Garbarczyk M. 2010. Atlas zwierząt chronionych. Multico, Warszawa

2. Moore J. 2009. Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców. WUW

3. Rajski A. 1997. Zoologia, T. I i II. PWN. Warszawa

4. Szujecki A. 1998. Entomologia leśna. Tom I, II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem charakterystycznych cech poszczególnych grup taksonomicznych oraz wzajemnych zależności między nimi (KP6_WG1)

2. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy (KP6_WG2)

3. Student potrafi dokonać właściwego doboru źródeł z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych, przeprowadzić krytyczną analizę i syntezę zawartych w nich informacji na potrzeby rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz wykonania określonych zadań (KP6_UW1)

4. Student potrafi współpracować z innymi osobami w grupie podczas realizacji prac zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym (KP6_UO2)

5. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i powszechnie dostępnych informacji z zakresu nauk biologicznych, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także ich przydatności w praktyce zawodowej (KP6_KK1)

6. Student jest gotów do odpowiedzialności za powierzony sprzęt, pracę własną i całego zespołu, zgodnie z powierzonymi zadaniami i sprawowaną funkcją (KP6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratorium, egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Krzysztof Deoniziak, Agata Kostro-Ambroziak, Marcin Sielezniew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)