Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczny język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2SJOI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny język obcy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- student powinien posiadać zasób środków językowych i sprawności językowych umożliwiających podjęcie lektoratu na poziome minimum B1

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: językoznawstwo

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok studiów (semestr III)

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 3

całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5

w tym:

udział w zajęciach : 30 h

udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7,5 h

w tym:

2,5 h - udział w testach

2,5 h - udział w kolokwium zaliczeniowym i egzaminie

2,5 - udział w konsultacjach

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta)

% godzin - praca własna studenta - 50%

praca własna studenta w postaci: wykonywania zadań online, pisemnych zadań domowych, przygotowania się do zajęć, testów, przygotowanie prezentacji

Literatura:

Literatura podstawowa (materiały specjalistyczne)

1. English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2014)

2. Academic Vocabulary in Use:50 Units of Academic Vocabulary Reference and Practice, Selfstudy and Classroom Use, M.McCarthy , F.O'Dell (2010)

3. Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, (OUP,2012 )

4. Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

5. Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

6. Bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

7. Wykłady internetowe: www.ted.com

Literatura uzupełniająca:

1. English Vocabulary in Use: Upper-intermediate and Advanced, M.McCarthy, F.O'Dell (Cambridge University Press, 2000)

2. English File Upper-intermediate, Ch.Latham-Koenig, C.Oxenden, K.Chomacki (OUP, 2020)

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi

KA6_UK1: stosować podstawowa terminologię specjalistyczna w języku ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisania zagadnień przyrodniczych i społecznych

KA6_UK2: stosować odpowiednie techniki informacyjno – komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny

KA6_UO1: planować i organizować pracę indywidualna i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role

KA6_UU1: samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedze, a także umiejętności

KOMPETENCJE SPOŁCZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK2: stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniani

Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie:

- oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa,

- prac i testów pisemnych,

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych,

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

100-90% - bardzo dobry (5.0)

89-80% - dobry plus (4.5)

79-70% - dobry (4.0)

69-60% - dostateczny plus (3.5)

59-51 % - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I i II semestru. Egzamin (pisemny i ustny) po IV semestrze.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do zaliczenia wszelkich prac i testów w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń, testów pisemnych, egzaminu pisemnego i ustnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EduPortal.

Język rosyjski:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, zrealizowanych prac pisemnych w ramach ćwiczeń.

Zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach w semestrze, forma pisemna. W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOS-mail.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza podczas konsultacji prowadzonych w formie stacjonarnej (w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość prowadzenia konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EduPortal w czasie rzeczywistym). Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust.6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: językoznawstwo

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok studiów (semestr III)

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 3

całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5

w tym:

udział w zajęciach : 30 h

udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7,5 h

w tym:

2,5 h - udział w testach

2,5 h - udział w kolokwium zaliczeniowym i egzaminie

2,5 - udział w konsultacjach

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta)

% godzin - praca własna studenta - 50%

praca własna studenta w postaci: wykonywania zadań online, pisemnych zadań domowych, przygotowania się do zajęć, testów, przygotowanie prezentacji

Literatura:

Literatura podstawowa (materiały specjalistyczne)

1. English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2014)

2. Academic Vocabulary in Use:50 Units of Academic Vocabulary Reference and Practice, Selfstudy and Classroom Use, M.McCarthy , F.O'Dell (2010)

3. Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, (OUP,2012 )

4. Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

5. Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

6. Bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

7. Wykłady internetowe: www.ted.com

Literatura uzupełniająca:

1. English Vocabulary in Use: Upper-intermediate and Advanced, M.McCarthy, F.O'Dell (Cambridge University Press, 2000)

2. English File Upper-intermediate, Ch.Latham-Koenig, C.Oxenden, K.Chomacki (OUP, 2020)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Gocha Kvantaliani, Barbara Poskrobko, Barbara Rudziak, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Gocha Kvantaliani, Barbara Poskrobko, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: językoznawstwo

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok studiów (semestr III)

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 3

całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5

w tym:

udział w zajęciach : 30 h

udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7,5 h

w tym:

2,5 h - udział w testach

2,5 h - udział w kolokwium zaliczeniowym i egzaminie

2,5 - udział w konsultacjach

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta)

% godzin - praca własna studenta - 50%

praca własna studenta w postaci: wykonywania zadań online, pisemnych zadań domowych, przygotowania się do zajęć, testów, przygotowanie prezentacji

Literatura:

Literatura podstawowa (materiały specjalistyczne)

1. English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2014)

2. Academic Vocabulary in Use:50 Units of Academic Vocabulary Reference and Practice, Selfstudy and Classroom Use, M.McCarthy , F.O'Dell (2010)

3. Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, (OUP,2012 )

4. Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

5. Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

6. Bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

7. Wykłady internetowe: www.ted.com

Literatura uzupełniająca:

1. English Vocabulary in Use: Upper-intermediate and Advanced, M.McCarthy, F.O'Dell (Cambridge University Press, 2000)

2. English File Upper-intermediate, Ch.Latham-Koenig, C.Oxenden, K.Chomacki (OUP, 2020)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Gocha Kvantaliani, Barbara Poskrobko, Barbara Rudziak, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Gocha Kvantaliani, Barbara Poskrobko, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: językoznawstwo

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok studiów (semestr III)

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 3

całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5

w tym:

udział w zajęciach : 30 h

udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7,5 h

w tym:

2,5 h - udział w testach

2,5 h - udział w kolokwium zaliczeniowym i egzaminie

2,5 - udział w konsultacjach

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta)

% godzin - praca własna studenta - 50%

praca własna studenta w postaci: wykonywania zadań online, pisemnych zadań domowych, przygotowania się do zajęć, testów, przygotowanie prezentacji

Literatura:

Literatura podstawowa (materiały specjalistyczne)

1. English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2014)

2. Academic Vocabulary in Use:50 Units of Academic Vocabulary Reference and Practice, Selfstudy and Classroom Use, M.McCarthy , F.O'Dell (2010)

3. Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, (OUP,2012 )

4. Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

5. Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

6. Bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

7. Wykłady internetowe: www.ted.com

Literatura uzupełniająca:

1. English Vocabulary in Use: Upper-intermediate and Advanced, M.McCarthy, F.O'Dell (Cambridge University Press, 2000)

2. English File Upper-intermediate, Ch.Latham-Koenig, C.Oxenden, K.Chomacki (OUP, 2020)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.