Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3EOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. zimowy
III rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje ekologiczne oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów środowiskowych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji ekologicznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, kierunkowy. Moduł: GZ_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., ćwiczenia – 15 godz.

Metody dydaktyczne (metody podające i problemowe):

• wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/egzaminie: 2 godz. (konsultacje 1 godz., udział w egzaminie – 1 godz .)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczenia/egzaminu): 18 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., 2001, Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB, Białystok.

2. Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

3. Dziawgo D., Zawadzki A.,2011, Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

4. Gallagher T.J., 2016, Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press.

Uzupełniająca:

5. Gąsiorkiewicz L., 2011, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

6. Gos W., 2004, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.

7. Piontek F., Piontek W., 2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.

8. Podgórska M., Klimkowska J., 2006, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.

9. Sierpińska M., Jachna T., 2011, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent zna i rozumie standardowe metody matematyki finansowej i narzędzia informatyczne służące do analizy i prezentacji danych dotyczących ekonomicznej oceny efektywności inwestycji, KA6_WG3

2. Absolwent zna i rozumie podstawowe kategorie z zakresu metod oceny efektywności inwestycji, w tym inwestycji środowiskowych, KA6_WG5

Umiejętności:

3. Absolwent potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie oceny efektywności inwestycji ekologicznych KA6_UW4

4. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych do proponowania rozwiązań konkretnych problemów, podejmowania decyzji KA6_UW5

Kompetencje społeczne:

5. Absolwent jest gotów do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu inwestycyjnego, w tym proponowania alternatywnych rozwiązań - przewidywania ich skutków KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się testem pisemnym. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań. Na ocenę końcową składają się: wynik z testu pisemnego, aktywność podczas zajęć.

Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: aktywność na zajęciach, - rozwiązywanie zadań; rozwiązywania zadań w domu. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska, Mateusz Łajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje ekologiczne oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajęcia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu oceny efektywności inwestycji, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia zainteresowania realizacją inwestycji, doboru optymalnych wariantów realizacji.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wykład:

1. Rachunek ekonomicznej efektywności - podstawy teoretyczne

2. Czas w rachunku ekonomicznej efektywności

3. Metody oceny efektywności (klasyczne, dynamiczne)

4. Istota efektywności inwestycji ekologicznych i jej rodzaje

5. Przegląd metod oceny działań i inwestycji ekologicznych (analiza kosztów i korzyści (CBA), analiza efektywności kosztowej (CEA), analiza wielokryterialna)

Ćwiczenia:

1. Kalkulacja obecnej i przyszłej wartości funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego - zadania

2. Ocena efektywności inwestycji na podstawie wskaźników: OZ, NPV, NPVR,IRR – zadania praktyczne

3. Wykorzystanie analizy kosztów i korzyści (CBA), analizy efektywności kosztowej (CEA) oraz analizy wielokryterialnej do oceny efektywności inwestycji środowiskowych – zadania praktyczne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., 2001, Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB, Białystok.

2. Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

3. Dziawgo D., Zawadzki A.,2011, Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

4. Gallagher T.J., 2016, Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press.

Uzupełniająca:

5. Gąsiorkiewicz L., 2011, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

6. Gos W., 2004, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.

7. Piontek F., Piontek W., 2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.

8. Podgórska M., Klimkowska J., 2006, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.

9. Sierpińska M., Jachna T., 2011, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Łajewski
Prowadzący grup: Mateusz Łajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje ekologiczne oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajęcia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu oceny efektywności inwestycji, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia zainteresowania realizacją inwestycji, doboru optymalnych wariantów realizacji.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wykład:

1. Rachunek ekonomicznej efektywności - podstawy teoretyczne

2. Czas w rachunku ekonomicznej efektywności

3. Metody oceny efektywności (klasyczne, dynamiczne)

4. Istota efektywności inwestycji ekologicznych i jej rodzaje

5. Przegląd metod oceny działań i inwestycji ekologicznych (analiza kosztów i korzyści (CBA), analiza efektywności kosztowej (CEA), analiza wielokryterialna)

Ćwiczenia:

1. Kalkulacja obecnej i przyszłej wartości funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego - zadania

2. Ocena efektywności inwestycji na podstawie wskaźników: OZ, NPV, NPVR,IRR – zadania praktyczne

3. Wykorzystanie analizy kosztów i korzyści (CBA), analizy efektywności kosztowej (CEA) oraz analizy wielokryterialnej do oceny efektywności inwestycji środowiskowych – zadania praktyczne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., 2001, Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB, Białystok.

2. Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

3. Dziawgo D., Zawadzki A.,2011, Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

4. Gallagher T.J., 2016, Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press.

Uzupełniająca:

5. Gąsiorkiewicz L., 2011, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

6. Gos W., 2004, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.

7. Piontek F., Piontek W., 2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.

8. Podgórska M., Klimkowska J., 2006, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.

9. Sierpińska M., Jachna T., 2011, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Łajewski
Prowadzący grup: Mateusz Łajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje ekologiczne oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajęcia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu oceny efektywności inwestycji, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia zainteresowania realizacją inwestycji, doboru optymalnych wariantów realizacji.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wykład:

1. Rachunek ekonomicznej efektywności - podstawy teoretyczne

2. Czas w rachunku ekonomicznej efektywności

3. Metody oceny efektywności (klasyczne, dynamiczne)

4. Istota efektywności inwestycji ekologicznych i jej rodzaje

5. Przegląd metod oceny działań i inwestycji ekologicznych (analiza kosztów i korzyści (CBA), analiza efektywności kosztowej (CEA), analiza wielokryterialna)

Ćwiczenia:

1. Kalkulacja obecnej i przyszłej wartości funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego - zadania

2. Ocena efektywności inwestycji na podstawie wskaźników: OZ, NPV, NPVR,IRR – zadania praktyczne

3. Wykorzystanie analizy kosztów i korzyści (CBA), analizy efektywności kosztowej (CEA) oraz analizy wielokryterialnej do oceny efektywności inwestycji środowiskowych – zadania praktyczne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., 2001, Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB, Białystok.

2. Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

3. Dziawgo D., Zawadzki A.,2011, Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

4. Gallagher T.J., 2016, Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press.

Uzupełniająca:

5. Gąsiorkiewicz L., 2011, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

6. Gos W., 2004, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.

7. Piontek F., Piontek W., 2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.

8. Podgórska M., Klimkowska J., 2006, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.

9. Sierpińska M., Jachna T., 2011, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)