Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3MBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań społecznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci w formie konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zapoznają się z metodologią nauk społecznych oraz w formie opracowania planów badawczych nabywają umiejętność przygotowywania własnych badań (formułowanie problemu badawczego, celu i hipotezy, przegląd literatury)

Pełny opis:

<strong>Kierunek studiów: ekobiznes
<strong>Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
<strong>Profil studiów: ogólnoakademicki
<strong>Forma studiów: stacjonarne
<strong>Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru
<strong>Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse
<strong>Rok studiów/semestr: III rok / V semestr (zimowy)
<strong>Wymagania wstępne: brak
<strong>Liczba godzin zajęć dydaktycznych: konwersatorium – 15 godz.,
<strong>Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, konsultacje
<strong>Punkty ECTS: 1

<strong>Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

 • Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.
 • Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:
  • udział w wykładach: 0 godz.
  • udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.
  • udział w konsultacjach/zaliczniach/egzaminie: 1 godz. (zaliczenie 1 godz.)
 • Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:


<strong>Literatura podstawowa

 1. T. Borys, S. Czaja, B. Poskrobko, T. Poskrobko, Warsztat naukowy ekonomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2021 [https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10174]
 2. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006
 3. K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.
 4. S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.
 5. M. Blaug, The Methodology of Economics or How Economists Explain, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
<strong>Literatura uzupełniająca
 1. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 2. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000
 3. D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001. M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:


<strong>Student zna i rozumie:

 • narzędzia matematycznego i informatycznego opisu oraz statystycznej interpretacji zjawisk przyrodniczych a także zjawisk społeczno-gospodarczych (KA6_WG3)
 • teorię i metodologię badań przyrodniczych oraz społecznych (KA6_WK2)
<strong>Student potrafi:
 • stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny (KA6_UK2)
<strong>Student jest gotów do:
 • stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:


 1. Weryfikacja w formie kolokwium końcowego. Kolokwium w formie rozmowy na zadany temat. Ocena w skali 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt.
 2. Weryfikacja poprzez ocenę prac końcowych w postaci planów badawczych w ramach ćwiczeń kończą się przygotowaniem spójnych opracowań zbiorczych i zaprezentowanych na forum grupy konwersatoryjnej.
 3. Ocena pracy w grupie. Prace oceniane są w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt

Ostateczna ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z kolokwium oraz pracy końcowej (wagi po 50%).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.