Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru 14 - Surowce naturalne i ich wykorzystanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3PDW14B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru 14 - Surowce naturalne i ich wykorzystanie
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne
III rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Surowce naturalne to występujące w przyrodzie materiały pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego wykorzystywane w różnych procesach technologicznych. Celem zajęć jest:

- poznanie podstawowych właściwości surowców naturalnych oraz ich występowania i produkcji w Polsce i na świecie,

- przedstawienie wykorzystania surowców naturalnych w gospodarce człowieka ze szczególnym uwzględnieniem poziomu rozwoju gospodarczego w ujęciu globalnym jak i regionalnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Surowce naturalne to występujące w przyrodzie materiały pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego wykorzystywane w różnych procesach technologicznych. Ich występowanie oraz wykorzystanie decyduje o poziomie rozwoju gospodarczego na świecie. W ramach zajęć omówione zostaną surowce mineralne, ich wykorzystanie, znaczenie i wpływ na rozwój gospodarczy poszczególnych państw świata. Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przedstawione zostaną w ujęciu zróżnicowania środowiskowego na świecie. Wskazane zostaną najważniejsze surowce tego typu wpływające na bilans handlowy poszczególnych państw i regionów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot z wyboru

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości dotyczące występowania surowców na świecie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, obserwacja, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 7,5 godz.(zaliczenie 2 godz., konsultacje 4 godz., egzamin 1,5 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Alberts A., Mullen P., 2002. Psychoaktywne rośliny i grzyby. Wyd. Muza SA, 272 ss.

2. Lamer - Zarawska E., Kowal - Gierczak B., Niedworok J., (red.) 2021. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL. Wyd. Lekarskie, 251 ss.

3. Litwińczuk Z., (red.) 2004. Surowce zwierzęce, ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa, 512 ss

4. Litwińczuk Z., (red.) 2012. Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa. PWRiL, Warszawa, 574 ss.

5. Molenda J., 2011. Rośliny, które zmieniły świat. Wyd. Replika, 360 ss.

6. Nita J., Plit J., Nita M., 2018. Surowce skalne jako materiał budowlany – analiza zachowanych wyróżników regionalnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 40 (2), 107–129, https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/8956/1/Nita_Surowce_skalne_jako_material_budowlany.pdf

7. Sobczyński A., Żmudziński W., (red.) 2006. Ocena jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. WAE, Poznań, 336 ss.

8. Stupnicka E., Stępień-Sałek M., 2016. Geologia regionalna Polski Wyd. UW, Warszawa, 342 ss.

9. Świetlikowska K., Kazimierczak R., Wasiak-Zys G., 2010. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. SGGW, Warszawa, 380 ss.

10. Wyszomirski P., 2021. Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 277 ss.

11. Zieliński S., 2014. Surowce mineralne. CHEMIK, 68, 5, 429–446.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym - KA6_WG1.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi - KA6_UW1.

2. Student potrafi planować i wykonywać podstawowe eksperymenty i pomiary, interpretować ich wyniki oraz wyciągać wnioski - KA6_UW2.

3.Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej oraz w planowaniu prostych zadań badawczych - KA6_UU2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów - KA6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

wykład, dyskusja, konsultacje, wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, statystyczne opracowanie danych GUS i ich analiza

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Katarzyna Puczko, Adam Więcko, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)