Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru 17- Zarządzanie sprzedażą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3PDWXVIID
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru 17- Zarządzanie sprzedażą
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne
III rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty zarządzania procesami i siłami sprzedaży w celu maksymalizacji sprzedaży i generowania przychodów. W obszarze analiz znajdą się planowanie, kierowanie i kontrolowanie działań sprzedażowych w celu osiągnięcia celów strategicznych. Student zdobędzie wiedzę w zakresie: taktycznych celów sprzedażowych, istoty tworzenia i monitorowania realizacji bieżącego planu działań w zakresie sprzedaży, planowania i zarządzania zasobami niezbędnymi do bieżącego wsparcia sprzedaży

Pełny opis:

Kierunek: Ekobiznes

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:3 semestr: 6

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 15 h, konwersatorium 15 h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną;

Konwersatorium z omówieniem case studies i analizą realnych sytuacji zwiąanych z zarządzaniem sprzedażą

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 h

W tym:

1) udział w wykładach: 15 h

2) udział w konwersatorium: 15 h

udział w konsultacjach i zaliczeniach: 2 h (zaliczenie 1 h, konsultacje 1 h)

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń (praca własna studenta): 18 h

% godzin pracy własnej studenta: 36%

Literatura:

Literatura podstawowa

Handel detaliczny, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005

Handel detaliczny żywnością w Polsce, Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszc, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011

Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.

The retail trade in Europe - diagnosis and future perspectives, Kucharska B. (red.), Publishing House of the University of Economics, Katowice 2015

Literatura uzupełniająca

Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2010

Domański T. Strategie rozwoju handlu. Wyd. PWE, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG5 absolwent zna i rozumie kluczowe kategorie ekonomii i finansów, podstawowe teorie mikro- i makroekonomii oraz zasady funkcjonowania rynku w danym systemie ekonomicznym

KA6_WK2 absolwent zna i rozumie teorię i metodologię badań przyrodniczych oraz społecznych

KA6_WK4 absolwent zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością zawodową oraz gospodarczą i wdrożeniową

KA6_UW5 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

KA6_UK2 potrafi stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny

KA6_KK3 ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę w formie testu składającego się z 15 zagadnień z wielowariantowością odpowiedzi. Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi. Aktywność podczas wykładów może wpłynąć do 50% na ocenę końcową z przedmiotu.

Dodatkowa weryfikacja wiedzy studenta podczas konsultacji indywidualnych i dyskusji tematycznych.

Konwersatorium - zaliczenie na ocenę - studia przypadków/zadania oraz aktywny udział w dyskusjach tematycznych.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej, Aleksandra Kopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej, Aleksandra Kopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)