Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3SED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. letni
III rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej i zaprezentowania jej w postaci prezentacji multimedialnej.

Student poszerza wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranego tematu pracy (z zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów). Nabywa umiejętności samodzielnego wyszukiwania źródeł wiedzy fachowej, analizowania i syntetyzowania zdobytej wiedzy. Student uczy się syntetycznego przedstawienia problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej i zaprezentowania jej w postaci prezentacji multimedialnej.

Student poszerza wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranego tematu pracy (z zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów). Nabywa umiejętności samodzielnego wyszukiwania źródeł wiedzy fachowej, analizowania i syntetyzowania zdobytej wiedzy. Student uczy się syntetycznego przedstawienia problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej. Student może wybrać seminarium w dyscyplinie nauk biologicznych lub ekonomii i finansów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne lub dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok /V semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza tekstów, konsultacje

Punkty ECTS: 7

Całkowity nakład pracy studenta: 175 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 57,5 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 67,5 godz

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe,

podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie narzędzia matematycznego i informatycznego opisu oraz statystycznej interpretacji zjawisk przyrodniczych a także zjawisk społeczno-gospodarczych (KA6_WG3)

4. Student zna i rozumie możliwości praktycznych zastosowań wiedzy biologicznej w życiu społeczno-gospodarczym oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości (KA6_WG4)

5. Student zna i rozumie kluczowe kategorie ekonomii i finansów, podstawowe teorie mikro- i makroekonomii oraz zasady funkcjonowania rynku w danym systemie ekonomicznym (KA6_WG5)

6. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach biologicznych, chemicznych i naukach społecznych (KA6_WK1)

7. Student zna i rozumie teorię i metodologię badań przyrodniczych oraz społecznych (KA6_WK2)

8. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi (KA6_UW1)

9. Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy (KA6_UW4)

10. Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów (KA6_UW5)

11. Student potrafi stosować podstawową terminologię specjalistyczną w języku ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisu zagadnień przyrodniczych i społecznych (KA6_UK1)

12. Student potrafi stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny (KA6_UK2)

13. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role (KA6_UO1)

14. Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę a także umiejętności (KA6_UU1)

15. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów (KA6_KK1)

16. Student jest gotów do stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (KA6_KK2)

17. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena dwóch prezentacji multimedialnych, w tym prezentacji projektu dyplomowego.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach.

3. Aktywny udział w konsultacjach.

4. Obecność na seminarium jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Dariusz Kiełczewski, Aneta Książek, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Dariusz Kiełczewski, Aneta Książek, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)