Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System informacji Geograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3SIG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System informacji Geograficznej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadza studenta w zagadnienia GIS od podstaw. Nie jest wymagane ukończenie innych przedmiotów.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratoriów komputerowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z filozofią i oprogramowaniem GIS (pracujemy na programie wolnego dostępu QGIS). Po ukończeniu kursu student będzie w stanie wizualizować dane przestrzenne, komponować mapy i wykonywać proste analizy na danych przestrzennych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratoriów komputerowych realizowanych w pracowni komputerowej na Wydziale Biologii. Pracujemy na programie wolnego dostępu QGIS, dlatego opcjonalnie student może utrwalać umiejętności na komputerze domowym w oparciu o te same, darmowe oprogramowanie.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: III rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

laboratoria- 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 75

-udział w zajęciach pozawykładowych: 30

-przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów: 41,3

-udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 3,8

Całkowity nakład pracy studenta:

-nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

-nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godz., 3 pkt. ECTS

Celem przedmiotu jest zapoznanie z filozofią i oprogramowaniem GIS. Po ukończeniu kursu student będzie w stanie wizualizować dane przestrzenne, komponować mapy i wykonywać proste analizy na danych przestrzennych.

Szczegółowy wykaz tematów:

1. Co to jest GIS. Układy współrzędnych. Raster-wektor. Interfejs QGIS.

2. Wczytywanie, tworzenie i prosta edycja warstw. Prosta edycja warstw.

3. Zarządzanie stylem.

4. Tabela atrybutów. Kalkulator pól. Zarządzanie wtyczkami. XY Tools.

5. Georeferencja rastra. Wektoryzowanie rastrów.

6. WMS – wczytywanie, źródła danych.

7. Opcje przyciągania. Pasek narzędzi zaawansowanej digitalizacji.

8. Narzędzie geoprocesingu. Narzędzia geometrii.

9. Narzędzie analizy.

10. Etykietowanie obiektów. Wydruk i kompozycja mapy.

11. Wykresy w QGIS.

12. GPS. Przechwytywanie współrzędnych. Pliki GPX.

13. Selekcja danych. Zapytania przestrzenne SQL.

14. Utrwalanie materiału. Zadanie problemowe.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

1. Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych. Centrum GIS. Uniwersytet Gdański. Gdańsk, ss. 266.

2. Nowak M. 2016. GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 243.

https://press.amu.edu.pl/pl/gis-i-dane-przestrzenne-w-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko-podrecznik-dobrych-praktyk-4109.html

3. Longley P.A. 2006. GIS: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, ss 519

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych KA7_WG6.

2. Absolwent potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk KA7_UW4.

3. Absolwent jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnieciami naukowymi w celu rozwiazywania problemów KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć).

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć

3. Pozytywna ocena z zaliczenia końcowego (teoria i praktyka)

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mirski
Prowadzący grup: Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratoriów komputerowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z filozofią i oprogramowaniem GIS (pracujemy na programie wolnego dostępu QGIS). Po ukończeniu kursu student będzie w stanie wizualizować dane przestrzenne, komponować mapy i wykonywać proste analizy na danych przestrzennych.

Pełny opis:

Podano w informacjach podstawowych o przedmiocie.

Literatura:

Podano w informacjach podstawowych o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.