Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2DMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka mikroorganizmów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie pracy analitycznej i diagnostycznej w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Studenci

poznają najnowsze metody z zakresu genetyki i biologii molekularnej stosowane w taksonomiczno-diagnostycznych pracach

analitycznych, a także metody i schematy diagnostyczne służące wykrywaniu drobnoustrojów saprofitycznych oraz patogennych. Studenci

zostaną także zaznajomieni z wykonywaniem specjalistycznych badań mikrobiologicznych materiału medycznego i środowiskowego.

Przedstawione zostaną sposoby weryfikacji, a także interpretacji wyników badań i analiz mikrobiologicznych badanego materiału.

Pełny opis:

Kierunek studiów: mikrobiologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, praca z literaturą, metoda laboratoryjna, obserwacja.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 28 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szewczyk E.M: Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020.

2. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka Laboratoryjna. Urban & Partner, Wrocław, 2018.

3. Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia - różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4. Bal J. (red.). 2001. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN. Warszawa.

5. Słomski R. (red.). 2011. Analiza DNA: teoria i praktyka. UP. Poznań.

6. Pilot M. i Rutkowski R. (red). 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MiIZ PAN Warszawa.

7. Węgleński P. (red.). 2018. Genetyka molekularna. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000.

2. https://https://www.sciencedirect.com/journal/systematic-and-applied-microbiology

3. Mirhendi H. i in. 2005. A simple PCR-RFLP method for identification and differentiation of 11 Malassezia species. Journal of

Microbiological Methods. 05/2005, 61(2): 281-284 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167701204003380?

casa_token=v6Rs5dYZrnQAAAAA:Wys-2HQNdCBc_pR2yWGhvU_8lcdTmMkGAFUChyd529Z2r3Bbpvas7-rPKED05vVMzKsjwrUep74)

4. Jagielski i in. 2013. Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. I. Aspekty mikrobiologiczne i immunologiczne. Post. Mikrobiol., 52,

3, 295-305.

(http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5232013295.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent zna i rozumie aktualne problemy badań przyrodniczych oraz podstawowe metody stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych, w tym biologii molekularnej i biochemii i biofizyki (KP6_WG6)

2. Absolwent zna i rozumie fundamentalne prawa z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu zjawisk i procesów przyrodniczych (KP6_WG7)

Umiejętności:

3. Absolwent potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia laboratoryjne i metodykę nauk przyrodniczych w celu prowadzenia prostych badań biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii, a także prowadzić ich dokumentację (KP6_UW1)

4. Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową uwzględniając zasady BHP i ergonomii, dobierać według potrzeb właściwe metody i narzędzia badawcze oraz techniki informacyjno-komunikacyjne (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne:

5. Absolwent jest gotów do propagowania właściwych postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych (KP6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

Laboratorium - pozytywna ocena z kolokwium pisemnego.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Hauschild
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Tomasz Hauschild
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Hauschild
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Tomasz Hauschild
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Hauschild
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Tomasz Hauschild
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)