Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2RSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane ze zróżnicowaniem roślin. Student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie, wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne roślin zarodnikowych (glonów, mszaków, paprotników) oraz nasiennych (nago- i okrytonasiennych). Przedmiot pokazuje procesy związane z ewolucją roślin, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje rolę roślin w środowisku przyrodniczym, a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Kierunek studiów: mikrobiologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, III semestr (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 20 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: (1) metody podające (oparte na słowie): wykład, praca z literaturą, (2) metody praktyczne: pokaz, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 45 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 12,5 godz. (w tym konsultacje: 6,5 godz., zaliczenia: 3 godz., egzamin: 3 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 62,5 godz.

Literatura:

1. Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

2. Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

3. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

4. Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

5. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

6. Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

7. Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

8. Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie:

- jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1);

- podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach biologicznych, chemicznych i naukach społecznych (KA6_WK1);

2. Student potrafi:

- stosować podstawową terminologię specjalistyczną w języku ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisu zagadnień przyrodniczych i społecznych (KA6_UK1);

- odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (KA6_UO2);

- korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej oraz w planowaniu prostych zadań badawczych (KA6_UU2).

3. Student jest gotów do:

- wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego (KA6_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i

pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z zaliczenia laboratorium, aby móc przystąpić do egzaminu.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)