Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Nutraceutyki i ich rola w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-3PDW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Nutraceutyki i ich rola w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.fakultatywne
III rok - Mikrobiologia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nutraceutykami. Podczas wykładu studenci dowiedzą się czym są nutraceutyki i jakie są ich naturalne źródła. Zostaną również omówione zalety spożywania nutraceutyków i ich rola w profilaktyce schorzeń neurodegeneracyjnych, nowotworowych, chorób układu krążenia czy infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Pełny opis:

Profil studiów (ogólnoakademicki)

Forma studiów (stacjonarne)

Rodzaj przedmiotu (status przedmiotu – fakultatywny)

Dziedzina i dyscyplina nauki (nauki biologiczne)

Rok studiów/semestr (III rok, I-stopnia, semestr letni)

Kierunek: Mikrobiologia

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): student powinien posiadać podstawową wiedzę zakresu biologii komórki, biofizyki, biochemii i mikrobiologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć (15 h wykład, 15 h laboratorium)

Metody dydaktyczne (wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Punkty ECTS (3)

Bilans nakładu pracy studenta (Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 37,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz.)

Wskaźniki ilościowe (wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 37,5, punkty ECTS 3,0 )

Literatura:

"Suplementy diety dla Ciebie" Iwona Wawer, Wydawnictwo Wektor

"Nutraceuticals: An emerging therapeutic approach against the

pathogenesis of Alzheimer’s disease" Pritam Sadhukhan, Sukanya Saha, Sayanta Dutta, Sushweta Mahalanobish, Parames C. Sil. Pharmacological Research 129 (2018) 100–114

"Polyphenols in Health and Disease: Gut Microbiota, Bioaccessibility, and Bioavailability" : Bié, J.; Sepodes, B.; Fernandes, P.C.B.; Ribeiro, M.H.L.

2023, 3, 40–72. https://doi.org/10.3390/ compounds3010005

Inne publikacje polskojęzyczne i anglojęzyczne poruszające tematykę nutraceutyków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wie co to są nutraceutyki i zna ich rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

2. Student posiada wiedzę na temat mechanizmów aktywności nutraceutyków w aspekcie profilaktyki takich schorzeń jak: choroby neurodegeneracyjne, cukrzyca,

3. Student zna i rozumie antynowotworową, antybakteryjną, antywirusową i immunomodulującą aktywność nutraceutyków.

Umiejętności

1. Student potrafi określić jak ważna jest rola nutraceutyków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i potrafi wskazać jaki jest wpływ diety na stan zdrowia.

2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać źródła wiedzy na temat nutraceutyków.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę laboratoriów,

zaliczenie na ocenę wykładu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)