Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-1PSPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Biologia z PP - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej, planuje eksperymenty naukowe lub sposób opracowania i analizy danych opublikowanych (praca przeglądowa), prowadzi eksperymenty/ badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry) lub gromadzi dane literaturowe i dokonuje analiz porównawczych, w tym

statystycznych na bazie danych opublikowanych lub zebranych przez innych członków zespołu badawczego, w którym realizuje pracę dyplomową (praca przeglądowa).

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w zajęciach pozawykładowych 60 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 107,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67,5 godz., nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 175 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych(KP7_WG1)

2. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KP7_WG6)

3. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KP7_UW1)

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KP7_UW2)

5. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym (KP7_UW3)

6. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemu (KP7_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Krzysztof Deoniziak, Magdalena Fiłoc, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Edyta Jermakowicz, Agata Kostro-Ambroziak, Mirosław Ratkiewicz, Julita Sadowska, Marcin Sielezniew, Alina Stankiewicz, Izabela Tałałaj, Jan Taylor, Adam Zbyryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Iwona Ciereszko, Andrzej Górniak, Piotr Jadwiszczak, Ewa Olchowik-Grabarek, Julita Sadowska, Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.