Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-1SEMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Biologia z PP - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego jakim jest praca magisterska:

sprecyzowanie tematu i celu pracy, poszerzenie wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranej specjalizacji, co umożliwi właściwą dyskusję otrzymanych wyników. Student nabywa umiejętności przedstawienia prezentacji problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: analiza tekstów, prezentacja multimedialna, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 150 godz. w tym: udział w zajęciach pozawykładowych 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 116,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 33,8 godz., nakład

pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 150 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana jest według wskazówek prowadzącego seminarium (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KP7_WG7)

2. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk (KP7_UW4)

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KP7_UW5)

4. Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w języku ojczystym i obcym w celu przygotowania opracowań z dziedziny nauk biologicznych (KP7_UK1)

5. Student potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ i korzystać z tej umiejętności podczas wystąpień ustnych i dyskusji (KP7_UK2)

6. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KP7_UU1)

7. Student jest gotów do do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KP7_KK1)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KP7_KR1)

9. Student jest gotów do stałego poszerzania dorobku zawodowego (KP7_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena dwóch prezentacji przygotowanych w oparciu o najnowsze publikacje naukowe

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach

3. Obecność na seminarium jest obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Paweł Brzęk, Emilia Brzosko, Iwona Ciereszko, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosława Kupryjanowicz, Marcin Sielezniew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Magdalena Grabowska, Katarzyna Jadwiszczak, Mirosława Kupryjanowicz, Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.