Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filogenetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-2FIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filogenetyka molekularna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia z PP - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Filogenetyka molekularna jest zapoznanie studentów w sposób pogłębiony z fachową terminologią oraz metodami

konstruowania drzew filogenetycznych na podstawie analizy sekwencji DNA i sekwencji białek oraz macierzy dystansów genetycznych,

zdobycie umiejętności ich stosowania w praktyce w celu odtworzenia przebiegu filogenezy a także testowanie statystyczne uzyskanych

drzew filogenetycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: studia dzienne, stacjonarne II stopnia, rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł

specjalnościowy, dziedzina i dyscyplina nauki: nauki przyrodnicze, biologia, rok studiów/semestr:

II rok/II semestr, wymagania wstępne:-,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., laboratorium – 0 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, wykład problemowy, pokaz, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach poza-wykładowych: 0 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

Literatura:

1. Hall. B. Łatwe drzewa filogenetyczne. Warszawa 2008.

2. https://www.megasoftware.net/

3. Hall B (2013) Building Phylogenetic Trees from Molecular Data With MEGA. Molecular Biology and Evolution 30:1229-1235. (https://academic.oup.com/mbe/article/30/5/1229/992850?login=true).

4. Najnowsze publikacje w temacie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

KA7_WG1 jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych

KA7_WG5 mechanizmy specjacji i ewolucji organizmów żywych

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

KA7_KK1 systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach (minimum 80%), możliwość odrobienia nieobecności podczas konsultacji, zaliczenie pisemne, pytania otwarte i

zamknięte (KA_WG1, WG5,KK1).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Identyczny jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Identyczna jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Identyczny jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Identyczna jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)