Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-2SWJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia z PP - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu studenci będą poszerzać swoją wiedzę na temat szczegółowych problemów dydaktycznych (tj. konstruktywizm, neurodydaktyka, konektywizm, wpływ internetu na pracę mózgu uczniów i ich metody uczenia się, sztuczna inteligencja w nauczaniu-uczeniu się). Studenci będą posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w przygotowywaniu opracowań dydaktycznych i dyskusji nad wybranymi problemami.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci będą poszerzać swoją wiedzę na temat szczegółowych problemów dydaktycznych (tj. konstruktywizm, neurodydaktyka, konektywizm, wpływ internetu na pracę mózgu uczniów i ich metody uczenia się, sztuczna inteligencja w nauczaniu-uczeniu się). Studenci będą posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w przygotowywaniu opracowań dydaktycznych i dyskusji nad wybranymi problemami.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają założenia konstruktywizmu, neurodydaktyki, konektywizmu i krytycznie ocenią przydatność tych koncepcji w

pracy dydaktycznej, w podnoszeniu efektywności nauczania biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zakłada się wyposażenie studentów w umiejętności planowania zajęć z wykorzystaniem założeń konstruktywizmu i konektywizmu. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętność związane z realizacją edukacji zdrowotnej i edukacji globalnej na lekcjach biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Celem zajęć z jest przekonanie studentów o konieczności ustawicznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: studia drugiego stopnia (II rok – semestr trzeci).

Wymagania wstępne: przedmiotu wprowadzające – dydaktyka biologii w szkole podstawowej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

Ćwiczenia– 30 godz.

ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.;

udział w konsultacjach,udział zaliczeniach 2 godz

przygotowanie do zajęć, zaliczeń 18 godz

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz.,

Literatura:

Knopik T. 2014. Czas wolny… od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. ORE, dostęp w zakładce publikacje

Stańska -Klus D. 2018. Paradygmaty dydaktyki. myśleć teorią o praktyce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Twenge J. M. 2019. iGEn. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe. Wyd. Smak Słowa, Sopot

Woynarowska B. 2008 Edukacja zdrowotna, podręcznik akademicki. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Kaczmarzyk M. 2017. Szkoła neuronów. Wyd. Dobra Literatura, Słupsk/Warszawa

Żylińska M.2013. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Dehaene S. 2021. Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery...Wyd. Copernicus Center Press, Kraków

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- dobierać metody nauczania, środki dydaktyczne (w tym wykorzystać zasoby internetowe) w prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i aktualnych koncepcji dydaktycznych; KP7_WG17

-adekwatnie dobierać i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych; KP7_UW7

- samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii; KP7_UU3

- posługiwać się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności dydaktycznej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka; KP7_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w czasie dyskusji podczas ćwiczeń, na podstawie wykonanych prac praktycznych (zespołowych i indywidualnych), aktywności na zajęciach. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Wymagana jest obecność w czasie ćwiczeń (dopuszczalna 1 nieobecność)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych z

zostaną podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach z przedmiotu, a stosowane zasady są zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Puczko, Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)