Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1EME
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu ekonomia menedżerska jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do podejmowania decyzji menedżerskich.

Skrócony opis:

Studenci nabywają umiejętności analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać takie narzędzia, jak teoria gier, drzewa decyzyjne, metody optymalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1EME

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Rok studiów /semestr: I-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) -

Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do egzaminu końcowego 40

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do sprawdzianów 10

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 10

Udział w konsultacjach 14

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 15

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000

5. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W01 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą głównych teorii i praw mikroekonomicznych w zakresie kształtowania się kategorii mikroekonomicznych KP7_WG1

1EME_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o przedsiębiorstwie, zasadach jego funkcjonowania oraz czynnikach wpływających na kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa KP7_WG2

1EME_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o roli menedżerów różnych szczebli w przedsiębiorstwie, zwłaszcza menedżerów najwyższego szczebla, czynnikach i kryteriach podejmowanie decyzji przez tych menedżerów. KP7_WG6

1EME_W04 Ma pogłębioną wiedzę o formach prawno - organizacyjnych prowadzenia przedsiębiorstwa i ich wpływie na zakres i rodzaj podejmowanych decyzji KP7_WG8

1EME_W05 zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące człowieka jako twórcy i aktywnego uczestnika struktur gospodarczych - przedsiębiorstw i zasad ich funkcjonowania z uwzględnieniem kontekstu etycznego i psychologicznego KP7_WK1

UMIEJĘTNOŚCI

1EME_U01 Potrafi właściwie analizować uwarunkowania rynkowe oraz osiągane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a także formułować wnioski (podejmować decyzje)co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa KP7_UW3

1EME_U02 Potrafi interpretować sprawozdania i wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie KP7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EME_K01 Prawidłowo identyfikuje uwarunkowania prowadzenia przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku i potrafi przełożyć to na specyfikę podejmowania decyzji w zależności od „środowiska”, w którym funkcjonuje jego firma KP7_KK4

1EME_K02 Ma świadomość znaczenia zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych dla zapewnienia rozwoju i sprawnego funkcjonowania kierowanej przez siebie firmy w długim okresie KP7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium. Kolokwium uznaje się za zaliczone w przypadku uzyskania min. 51% punktacji maksymalnej. Kolokwium w formie testu. Ocena końcowa: 75% wynik z kolokwium 25% aktywność.

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń, 4 pytania opisowe oceniane 0-5 punktów każde, zalicza 50%+1 p-któw.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Anna Wierzbicka, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci nabywają umiejętności analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać takie narzędzia, jak teoria gier, drzewa decyzyjne, metody optymalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1EME

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Rok studiów /semestr: I-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) -

Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do egzaminu końcowego 40

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do sprawdzianów 10

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 10

Udział w konsultacjach 14

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 15

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000

5. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci nabywają umiejętności analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać takie narzędzia, jak teoria gier, drzewa decyzyjne, metody optymalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1EME

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Rok studiów /semestr: I-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) -

Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do egzaminu końcowego 40

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do sprawdzianów 10

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 10

Udział w konsultacjach 14

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 15

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000

5. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)