Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1MIK1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pierwsza część mikroekonomii zapoznaje studenta z wybranymi kategoriami mikroekonomicznymi i narzędziami badań mikroekonomicznych. Głównym obszarem zainteresowania będą zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych w przestrzeni rynku; mechanizm rynkowy oraz czynniki kształtujące elementy rynku (popyt, podaż, cena). Ostatnie tematy poświęcono analizie zachowań konsumenta, w tym jego optimum.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, Moduł 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem. 1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 5

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 8

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 6

Przygotowanie do egzaminu 12

Egzamin 2

Razem: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 godz. (1,52 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2019

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2013

Literatura uzupełniająca:

5. Malaga K., Sobczak K., Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2020.

6. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2022

7. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

8. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

9. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

10. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1MIK1_W01

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu mikroekonomii (analiza rynku, konsumenta), zna teorie mikroekonomiczne z tego zakresu (KP6_WG1)

1MIK1_W02

Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu struktur gospodarczych oraz instytucji kształtujących zachowania podmiotów gospodarczych ( KP6_WG2)

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO1_U01

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse, potrafi opisać, analizować oraz interpretować przebieg procesów mikroekonomicznych, potrafi wskazać przyczyny i skutki procesów/zjawisk gospodarczych na poziomie rynku i konsumenta; potrafi dostrzec złożoność zjawisk społeczno-gospodarczych; przy opisie zjawisk używa przy tym właściwej terminologii ekonomicznej (KP6_UW1)

1MIK1_U02

Student potrafi wykorzystać wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem rynku i konsumenta; podejmuje krytyczną analizę problemów mikroekonomicznych (KP6_UW3)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MIK1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy w obliczu dynamiki i zmienności procesów gospodarczych, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, (KP6_KK1)

1MIK1_K02

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z ekonomii i finansów do rozwiązywania problemów mikroekonomicznych, w tym poprzez wykorzystywanie specjalistycznej literatury. (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia cz. 1 odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji zimowej. Egzamin zawiera pytania otwarte oraz zamknięte.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 51% możliwych punktów. Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z poźn. zm.)

Wyniki testu będą dostępne po sprawdzeniu przez prowadzącego.

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)