Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1PZA
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad procesu zarządzania.

Zdobyta wiedza jest podstawą do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania organizacji, w tym samodzielnego poszukiwania

rozwiązań dotyczących zarządzania. Przekazywana wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów jak: Zachowania Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: GRUPA 2 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Dziedzina nauki: Nauki społęczne,

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 1 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Na ćwiczeniach zadania grupowe, case study oraz dyskusja.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

-studia literaturowe 8 godz.

-przygotowanie się do zaliczenia 8 godz.

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-udział w konsultacjach 6 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 13 godz.

-przygotowanie do kolokwium 10 godz.

Łączny nakłąd pracy studenta: 75h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 36, punkty ECTS 1,44

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 14, punkty ECTS 0,56

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

PZA_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia dotyczące relacji gospodarczych w aspekcie zarządzania oraz miejsce zarządzania w systemie nauk społecznych KP6_WG4

PZA_W02 Student zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form organizacyjnych działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości, uwzględniając uwarunkowania ich wyboru wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania KP6_WK3

PZA_U01 student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu zarządzania do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania na podstawie studiów przypadków KP6_UW3

PZA_U02 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania możliwych problemów pojawiających się podczas zarządzania przedsiębiorstwem KP6_U02

PZA_U03 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania do zaproponowania rozwiązań konkretnych problemów KP6_UU2

PZA_K01 Student jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi

spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

ćwiczenia - zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja, kolokwium.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - zaliczenie pisemne w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu

dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 50% oceny - zadania robione podczas zajęć, w grupach lub indywidualnie, case study, część uważa się za zaliczoną przy uzyskaniu min. 51% punktów możliwych do zdobycia; 50% oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi.

Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny oraz wykonuje zadania, które były na ćwiczeniach. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Aleksandra Kopko, Bogusław Plawgo, Anna Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)