Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1PSE
Kod Erasmus / ISCED: 04.501 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie kluczowych pojęć z zakresu psychologii ekonomicznej, zapoznanie studentów z dorobkiem psychologii ekonomicznej oraz usytuowanie psychologii ekonomicznej w polu dziedzin pokrewnych. Omówione zostaną psychologiczne procesy leżące u podstaw

decyzji ekonomicznych podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, podstawowe metody badawcze oraz sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu –

Grupa zajęć 3: przedmioty kierunkowe

Dziedzina nauk społecznych

Rok studiów/semestr Ekonomia 1 rok/ sem 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 30 godz.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 30 godz.

Studiowanie literatury: 5 godz.

Udział w konsultacjach: 6 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 9 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 50 godz.

Nakład pracy:

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 36 godz. 1,44 pkt

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gąsiorowska A. (2014). Psychologiczne Znaczenie Pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina

Niesiobędzka. M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Scholar.

Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Warszawa: Difin.

Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s. 1737-1748.

Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Ariely, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia Ekonomiczne,1, 95-104

Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych. Warszawa: Academica

Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. Warszawa: PWE.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2013). Postawy Wobec Pieniędzy. Pomiar-struktura-determinanty. Warszawa: Wydawnictwo Diffin

Efekty uczenia się:

1PSE_W01 Student w pogłębionym stopniu rozumie istotę więzi społeczno-ekonomicznych zachodzących między jednostkami oraz występujących między nimi prawidłowości KP7_WG4

1PSE_W02 Student w pogłębionym stopniu zna psychologiczne reguły i normy leżące u podstaw zachowań ekonomicznych KP7_WG6

1PSE_W03 Student w pogłębionym stopniu rozumie istotę procesu podejmowania decyzji ekonomicznych oraz prawidłowości rządzących tymi procesami w aspekcie uwarunkowań psychologicznych KP7_WG7

1PSE_W04 Student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące człowieka jako twórcy i aktywnego uczestnika struktur gospodarczych i zasad ich funkcjonowania z uwzględnieniem kontekstu psychologicznego KP7_WK1

1PSE_K01Student jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniu zawodu KP7_KK4

1PSE_K02 Student jest gotowy do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej , umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

wykład z prezentacją multimedialną

test [pisemny, zaliczenie po uzyskaniu 51% ogólnej liczny punktów ]

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu –

2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm. kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - psychologia

Rok studiów/semestr Ekonomia 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne wykład

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 30 godz.

Studiowanie literatury: 10 godz.

Udział w konsultacjach: 4 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 30 godz.

Zaliczenie: 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75 godz.

Punkty ECTS 3

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 1,4 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3 pkt

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gąsiorowska A. (2014). Psychologiczne Znaczenie Pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina

Niesiobędzka. M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Scholar.

Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Warszawa: Difin.

Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s. 1737-1748.

Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Ariely, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia Ekonomiczne,1, 95-104

Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych. Warszawa: Academica

Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. Warszawa: PWE.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2013). Postawy Wobec Pieniędzy. Pomiar-struktura-determinanty. Warszawa: Wydawnictwo Diffin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu –

2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm. kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - psychologia

Rok studiów/semestr Ekonomia 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne wykład

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 30 godz.

Studiowanie literatury: 10 godz.

Udział w konsultacjach: 4 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 30 godz.

Zaliczenie: 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75 godz.

Punkty ECTS 3

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 1,4 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3 pkt

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gąsiorowska A. (2014). Psychologiczne Znaczenie Pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina

Niesiobędzka. M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Scholar.

Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Warszawa: Difin.

Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s. 1737-1748.

Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Ariely, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia Ekonomiczne,1, 95-104

Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych. Warszawa: Academica

Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. Warszawa: PWE.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2013). Postawy Wobec Pieniędzy. Pomiar-struktura-determinanty. Warszawa: Wydawnictwo Diffin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)