Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka celna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2LCEL
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka celna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą oraz ewolucją ceł, a także kierunkami zmian oraz przesłankami współczesnej

polityki celnej. Słuchacz nabywa wiedzę z zakresu istoty oraz narzędzi polityki celnej oraz wpływu ceł na współczesną wymianę towarową

w skali kraju oraz gospodarki światowej.

Przedmiotem wykładu będą narzędzia polityki celnej, efekty cła, funkcja ochronna i funkcja fiskalna polityki celnej a także wpływ polityki

celnej na handel zagraniczny. Na przykładzie UE zostaną omówione zasady obowiązujące przy wprowadzaniu towaru na obszar celny UE

oraz procedury celne w związku z przewozem towarów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość zagadnień z zakresu handlu zagranicznego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD zaliczenie pisemne

PUNKTY ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- przygotowanie do zaliczenia: 15 h

- udział w w konsultacjach: 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 35 (ECTS: 1,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego

kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University

Press, 2013.

Efekty uczenia się:

LCEL_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę więzi handlowych, w tym wynikających z realizacji polityki celnej (KP7_WG4)

2LCEL_W02 Student zna w pogłębionym stopniu normy i reguł odnoszących się do realizacji pokreślonej polityki celnej (KP7_WG6)

2LCEL_W03 Student zna w pogłębionym stopniu wybrane aspekty z zakresu działania podmiotów gospodarczych oraz odpowiednich instytucji związanych z realizacją pokreślonej polityki celnej (KP7_WG8)

2LCEL_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu polityki celnej świadomość częstych zmian, które potrafi samodzielnie uzupełniać i udoskonalać (KP7_KK5)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej (test składający się z pytań otwartych i zamkniętych).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piekutowska
Prowadzący grup: Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą oraz ewolucją ceł, a także kierunkami zmian oraz przesłankami współczesnej

polityki celnej. Słuchacz nabywa wiedzę z zakresu istoty oraz narzędzi polityki celnej oraz wpływu ceł na współczesną wymianę towarową

w skali kraju oraz gospodarki światowej.

Przedmiotem wykładu będą narzędzia polityki celnej, efekty cła, funkcja ochronna i funkcja fiskalna polityki celnej a także wpływ polityki

celnej na handel zagraniczny. Na przykładzie UE zostaną omówione zasady obowiązujące przy wprowadzaniu towaru na obszar celny UE

oraz procedury celne w związku z przewozem towarów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość zagadnień z zakresu handlu zagranicznego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładu: 25 h

- udział w w konsultacjach: 20 h

- przygotowanie do egzaminu: 30 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 50 (ECTS: 2)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego

kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University

Press, 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą oraz ewolucją ceł, a także kierunkami zmian oraz przesłankami współczesnej

polityki celnej. Słuchacz nabywa wiedzę z zakresu istoty oraz narzędzi polityki celnej oraz wpływu ceł na współczesną wymianę towarową

w skali kraju oraz gospodarki światowej.

Przedmiotem wykładu będą narzędzia polityki celnej, efekty cła, funkcja ochronna i funkcja fiskalna polityki celnej a także wpływ polityki

celnej na handel zagraniczny. Na przykładzie UE zostaną omówione zasady obowiązujące przy wprowadzaniu towaru na obszar celny UE

oraz procedury celne w związku z przewozem towarów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość zagadnień z zakresu handlu zagranicznego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD zaliczenie pisemne

PUNKTY ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- przygotowanie do zaliczenia: 16 h

- udział w w konsultacjach: 4 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 34 (ECTS: 1,36)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego

kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University

Press, 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)