Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
330-ES2-2AAGT
Analiza globalnych trendów (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu współczesnych tendencji w zakresie handlu międzynarodowego, międzynarodowego przepływu kapitału i pracy oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych.

Strona przedmiotu
330-ES2-2VBIC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat budżetowania i controllingu, a także metod i narzędzi wykorzystywanych w tym zakresie. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze budżetowania i controllingu w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
330-ES2-2EKM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami matematycznymi w zakresie rachunku różniczkowego jednej i wielu zmiennych, elementami algebry liniowej m.in. działaniami na macierzach i rozwiązywaniu układów równań liniowych stosowanymi w mikro i makroekonomii oraz modelami ekonomicznymi, w których te metody mają zastosowanie.

Strona przedmiotu
330-ES2-2EKT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Celem przedmiotu pn. ekonomika transportu jest zapoznanie studentów z zagadnienia kluczowymi dla sprawnego funkcjonowania branży TSL oraz pogłębienie wiedzy z tego zakresu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu, omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej i zapewnianie efektywności przedsiębiorstwu transportowemu.

Podczas spotkań studenci realizują ćwiczenia opierające się na problemach praktycznych. Elementem podsumowującym cykl jest case study łączące znaczną część aspektów problematyki ekonomiki transportu i obrona stanowiska przed forum grupy.

Strona przedmiotu
330-ES2-2VEIS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu zasad prowadzenia ewidencji podatkowych oraz wynikających z tego tytułu obowiązków sprawozdawczych związanych m.in. z: prowadzeniem uproszczonych ewidencji podatkowych i ustalanie wysokości podatku przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej lub ryczałtu; prowadzeniem oraz ustalaniem obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych; prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług; rozpoznaniem obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek.

Strona przedmiotu
330-ES2-2FNI
Finanse niekonwencjonalne (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z alternatywnymi strategiami, instrumentami i aspektami finansów, ujmowanych w szerszym ujęciu niż ujęcie tradycyjne, tj. z uwzględnieniem behawioralnych, społecznych, środowiskowych i technologicznych czynników mających wpływ na podejmowane decyzje finansowe.

Strona przedmiotu
330-ES2-2FZR
Finanse zrównoważone (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy problematyki finansów jako narzędzia realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju (ESG), z uwzględnieniem wpływu zrównoważonego finansowania na podmioty rynkowego i publicznego systemu finansowego oraz przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
330-ES2-2ANGW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat językowy - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup a także język ogólnoakademicki.

Strona przedmiotu
330-ES2-2GERW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat językowy - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka niemieckiego biznesowego i niemieckiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup a także język ogólnoakademicki.

Strona przedmiotu
330-ES2-2ROSW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności płynnego posługiwania się terminologią z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Strona przedmiotu
330-ES2-2VKPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wybranych zagadnień dotyczących mechanizmu funkcjonowania systemu kontroli wykonywanej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie w pogłębionym stopniu rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych bezpośrednio i wyłącznie do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Strona przedmiotu
330-ES2-2LTRA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej zawierania i realizacji międzynarodowych transakcji gospodarczych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące uwarunkowań zawierania transakcji w handlu zagranicznym (w tym w ramach unii celnej UE), sposobów rozliczeń międzynarodowych, mechanizmu funkcjonowania rynków międzynarodowych oraz otoczenia prawno-organizacyjnego międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Strona przedmiotu
330-ES2-2LCEL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą oraz ewolucją ceł, a także kierunkami zmian oraz przesłankami współczesnej

polityki celnej. Słuchacz nabywa wiedzę z zakresu istoty oraz narzędzi polityki celnej oraz wpływu ceł na współczesną wymianę towarową

w skali kraju oraz gospodarki światowej.

Przedmiotem wykładu będą narzędzia polityki celnej, efekty cła, funkcja ochronna i funkcja fiskalna polityki celnej a także wpływ polityki

celnej na handel zagraniczny. Na przykładzie UE zostaną omówione zasady obowiązujące przy wprowadzaniu towaru na obszar celny UE

oraz procedury celne w związku z przewozem towarów.

Strona przedmiotu
330-ES2-2PPE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów w pogłębionym stopniu zasad budowania modeli ekonometrycznych i wykorzystywania ich do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu źródła i możliwości pozyskiwania danych do analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu zarówno teoretyczne zasady metod prognozowania gospodarczego, jak również ich praktyczne wykorzystanie. Poruszane są zagadnienia dotyczące prognozowania w skali mikro- i makroekonomicznej.

Strona przedmiotu
330-ES2-2PPG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów w pogłębionym stopniu zasad budowania modeli ekonometrycznych i wykorzystywania

ich do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu źródła i możliwości pozyskiwania danych do

analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu zarówno teoretyczne zasady metod

prognozowania gospodarczego, jak również ich praktyczne wykorzystanie. Poruszane są zagadnienia dotyczące prognozowania w skali

mikro- i makroekonomicznej.

Strona przedmiotu
330-ES2-2VRFO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw” jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wybranych zagadnień dotyczących rejestracji działalności gospodarczej w Polsce, otoczenia podatkowego przedsiębiorcy oraz form opodatkowania dochodu. Podczas kursu student uzyska pogłębioną wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do podmiotów sektora MŚP.

Strona przedmiotu
330-ES2-2ASEM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-ES2-2LSEM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
330-ES2-2VSEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
330-ES2-2XSEM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
330-ES2-2LTSM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań spedycyjnych, transportowych, logistycznych na rynku międzynarodowym poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i rzeczywistych przykładów praktyki gospodarczej.

Strona przedmiotu
330-ES2-2VUFE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Uproszczone formy ewidencji podatkowej” jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wybranych zagadnień dotyczących ewidencji podatkowych. Podczas kursu student uzyska pogłębioną wiedzę na temat ewidencji na podstawie PKPiR, ewidencji przychodów, a także zasady ewidencji na potrzeby podatku VAT. Student będzie świadomy istnienia obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych nakładanych przez państwo. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do tzw. małych podatników.

Strona przedmiotu
330-ES2-2ZKE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie związku między kulturą i zjawiskami gospodarczymi. Treści wykładów służą: (1) odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu czynniki kulturowe kształtują rozwój gospodarki, społeczeństwa, dobrobyt społeczny oraz warunkują zrozumienie mechanizmu rozwoju gospodarek i społeczeństw; (2) wskazaniu i omówieniu obszarów, gdzie analiza ekonomiczna napotyka na czynniki istotne dla gospodarowania, które pochodzą ze sfery szeroko rozumianej kultury; (3) wzbudzeniu motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk zachodzących w gospodarce i rozpatrywania ich w kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
330-ES2-2AZIK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki zarządzania instrumentami rynku kapitałowego, w szczególności kreowania ich wartości.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)