Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2KON Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu badania konkurencyjności międzynarodowej gospodarek i przedsiębiorstw, determinant międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, wykształcenie umiejętność analizy i oceny czynników konkurencyjności oraz określania sposobów jej poprawy w poszczególnych krajach. Student nabędzie umiejętności analizy konkurencyjności międzynarodowej wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 15 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prezentacje studentów

PUNKTY ECTS: 7

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 60 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- przygotowanie prezentacji: 47 h

Łączny nakład pracy studenta 175 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS: 0,8)

- o charakterze praktycznym: 10 h (ECTS 0,2)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. Bieńkowski, W.Weresa A.M., Radło J.M., Wyd. SGH, Warszawa 2010

2. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

3. H. G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.

4. International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis, edited by M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Warsaw, Difin, 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJCA:

5. Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

6. Raporty WEF, Banku Światowego (Doing Business) oraz Raporty IMD, dostępne na stronach internetowych: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020, https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-reflections/the-global-competitiveness-report/https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020

Efekty uczenia się:

2KON_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę złożonych zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze gospodarczej, i ich oddziaływanie na pozycję i zdolność konkurencyjna gospodarek i regionów (KP7_WG3)

2KON_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych w zakresie badania konkurencyjności międzynarodowej krajów (KP7_WG5)

2KON_U01 Student potrafi wypowiadać się na temat przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej oraz formułować własne opinie na temat ich wpływu na konkurencyjność międzynarodową gospodarek (KP7_UK2)

2KON_U02 Potrafi komunikować się z różnymi kręgami odbiorców w zakresie analizy złożonych zjawisk gospodarczych o zasięgu międzynarodowym i ich przełożenia na konkurencyjność międzynarodową krajów oraz przygotować prezentację multimedialną na ten temat (KP7_UK3)

2KON_K01 Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności o wymiar interdyscyplinarny, z uwagi na dynamikę zmian w gospodarce światowej i ich wpływ na determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów (KP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:

Egzamin w formie testu.

ĆWICZENIA:

Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz udziału w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk, Jerzy Grabowiecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.