Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1EKO
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja)

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, rozwiązywanie zadań i testów, prace domowe

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 16

Studiowanie literatury 20

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 8

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 20

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 66 godz. (2,64 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Ekonomia i prawo: wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

5. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

6. Z. Dach, Mikroekonomia - dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków 2005.

7. Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

8. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

9. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

10. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

11. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

12. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016

Efekty uczenia się:

1EKO_WG1 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o istocie nauki ekonomii i finansów, w tym o jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych, KP6_WG1

1EKO_WG2 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o systemach gospodarczych współczesnego świata, KP6_WG2

1EKO_WG3 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych oraz teoriach sformułowanych na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse, KP6_WG3

1EKO_WG4 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o funkcjonowaniu rynku i państwa oraz teoretycznych podstawach kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, KP6_WG4

1EKO_WG6 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych, zasad ich funkcjonowania, KP6_WG6

1EKO_WG7 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę w zakresie metod i narzędzi gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse oraz stosowanych metod badawczych, KP6_WG7

1EKO_WK1 Student posiada wiedzę teoretyczną o człowieku jako podmiocie gospodarczym, KP6_WK1

1EKO_WK2 Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie ekonomicznych uwarunkowań różnych rodzajów działalności zawodowej w sektorze publicznym lub prywatnym, KP6_WK2

1EKO_WK4 Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, KP6_WK4

1EKO_UW1 Student potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych, KP6_UW1

1EKO_UW2 Student potrafi w stopniu podstawowym właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych, KP6_UW2

1EKO_UU1 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse, KP6_UU1

1EKO_KK1 Student potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse, KP6_KK1

1EKO_KK2 Student uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych, KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Na ocenę końcową składa się wynik z egzaminu pisemnego.

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń, przynajmniej na ocenę dostateczną.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, praca w grupach, prace domowe. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Jurczuk, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Literatura:

Przedstawiono w części A

Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej wywołanej wirusem COVID-19 możliwe prowadzenie zajęć w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy EduPortal.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczuk
Prowadzący grup: Anna Jurczuk, Magdalena Owczarczuk, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja);

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, rozwiązywanie zadań i testów, prace domowe;

- konsultacje indywidualne wg. harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 6

Udział w wykładach - 30h

Przygotowanie do wykładu (studia literatury) - 15h

Przygotowanie do egzaminu - 25h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 20h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 25h

Udział w konsultacjach - 3h

Egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65h; 2,6 pkt ECTS;

praca samodzielna studenta: 85h; 3,4 pkt ECTS

Razem: 150 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Czarny B., Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii: mikroekonomia, SGH, Warszawa 2017.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

4. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

2. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

4. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

5. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

6. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej wywołanej wirusem COVID-19 możliwe prowadzenie zajęć w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy EduPortal.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)