Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PFI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy dotyczącej problematyki prawa finansowego, w tym w szczególności zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie, zapoznanie ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji oraz z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt, a także omówienie regulacji prawnych normujących zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, w tym także odnoszących się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej wraz ze stosowaniem konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: studia stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne, ekonomia i finanse, nauki prawne

5. Rok studiów/ sem. - rok I/ sem. II

6. Liczba godzin dydaktycznych - wykład 30 godz., ćwiczenia - 30 godz.

7.Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje.

8. Punkty ECTS: 5 ECTS

9. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 60 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 42 godz.

- udział w konsultacjach: 8 godz.

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia: 13 godz.

- egzamin: 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz.

10. Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 70 godz. punkty ECTS: 2,8

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godz. punkty ECTS: 2,2.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinasowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2. Ofiarski, Z., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa 2020.

3 Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Ruśkowski E. (red.) i Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2. Kosikowski C.(red.) i Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG5 w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego

oraz procedur sądowych i administracyjnych

KP6_WG6 w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania

KP6_WG7 w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW1 identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych

KP6_UW2 właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych

KP6_UW3 dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym

KP6_UK2 przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich

KP6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych

KP6_KK2 uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium oraz aktywności na zajęciach (obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach), zaliczenie pisemne/ ustne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Eugeniusz Ruśkowski, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.