Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PFI
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (takimi np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji). W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, w tym także odnoszące się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: studia stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne, ekonomia i finanse, nauki prawne

5. Rok studiów/ sem. - rok I/ sem. II

6. Liczba godzin dydaktycznych - wykład 30 godz., ćwiczenia - 30 godz.

7.Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje.

8. Punkty ECTS: 5 ECTS

9. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 60 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 35 godz.

- udział w konsultacjach: 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia: 13 godz.

- egzamin: 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz.

10. Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 77 godz. punkty ECTS: 3,1

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 48 godz. punkty ECTS: 1,9.

Literatura:

Literatura:

1) Salachna J.M., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2024.

2) Miemiec W., Zawadzka P. (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.

3) Hanusz A., Prawo finansowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2022.

4) Ruśkowski (red.), System prawa finansowego. Tom II, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5) Ruśkowski E., Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Temida 2, Białystok 2018.

6) Salachna J. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (seria Meritum), Wolters Kluwer, Warszawa 2023.

7) Borodo A., Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG5 w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych

KP6_WG6 w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania

KP6_WG7 w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW1 identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych

KP6_UW2 właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych

KP6_UW3 dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym

KP6_UK2 przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich

KP6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych

KP6_KK2 uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny stosownie do preferencji studentów. Egzamin będzie składać się z pytań opisowych (problemowych) i kazusu.

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie punktów zdobytych podczas zajęć z wejściówek oraz kolokwiów.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)