Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe JST

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2UPFI
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe JST
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień wynikających z regulacji prawnych odnoszących się do finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wykłady i ćwiczenia koncentrować się będą na problematyce prowadzenia gospodarki budżetowej przez te jednostki W szczególności podjęte zostaną kwestie z zakresu funkcjonowaniu budżetów samorządowych, z uwzględnieniem przepisów, które określają zasady konstruowania tych budżetów, procedury ich uchwalania oraz wykonywania, a także udzielania absolutorium. Przy czym o ile treści wykładowe będą miały charakter teoretyczny, o tyle w ramach ćwiczeń studenci na bazie wiedzy uzyskanej podczas wykładów, będą rozwiązywali problemy często o charakterze praktycznym, np. w formie kazusów czy grupowego przedstawiania argumentacji nt. danego zagadnienia problemowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów /semestr: II rok/semestr IV

Wymagania wstępne: Warunkiem zrozumienia zajęć jest podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, jak również pogłębiona znajomość prawa finansowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 45 godzin, w tym 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład prezentujący zagadnienia teoretyczne i angażujący studentów do zadawania pytań,

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień problemowych, przedstawianie kazusów oraz studia przypadków (praca indywidualna i w grupach), wystąpienia i dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.,

- udział w ćwiczeniach 30 godz.,

- udział w egzaminie 2 godz.,

- przygotowanie do egzaminu 12 godz.,

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.,

- przygotowanie do kolokwium 10 godz.,

- udział w konsultacjach 8 x 2 godz. = 16 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 63 godz., co odpowiada 2,52 ECTS;

- nie wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,48 ECTS;

- o charakterze praktycznym 83 godz., co odpowiada 3,32 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

2) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

3) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

4) Salachna J. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa - projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

Literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

Źródła prawa:

1. Ustawa o finansach publicznych

2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

4. Samorządowe ustawy ustrojowe: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- 2UPFI_W01: w zaawansowanym stopniu zakres i charakter dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, w tym ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk społecznych - KP6_WG1;

- 2UPFI_W02: w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa finansowego JST, w szczególności regulacji prawnych dotyczących budżetu samorządowego oraz procedur jego uchwalania, wykonywania oraz kontroli wykonania - KP6_WG5;

- 2UPFI_W03: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania - KP6_WG6;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- 2UPFI_U01: identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych związanych z gospodarką finansową JST - KA6_UW1;

- 2UPFI_U02: dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym wynikających z konstrukcji budżetu samorządowego - KA6_UW3;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- 2UPFI_K01: krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie konstrukcji budżetu JST i procedury budżetowej - KP6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu

Wykład - egzamin w formie pisemnej testowy lub obejmujący zagadnienia opisowe. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie dwóch kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

nieobowiązkowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)