Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zadłużeniem publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3UZZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zadłużeniem publicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą problematyką zarządzania długiem publicznym. Ze względu na jej złożoność podczas początkowych wykładów przedmiotu przeanalizowane zostaną zagadnienia podstawowe, głównie o charakterze definicyjnym. Posłużą one jako wprowadzenie do kolejnych zagadnień szczegółowych. Ze względu na złożoną - wieloaspektową problematykę jaką jest dług publiczny, podczas zajęć podjęte zostaną jego aspekty ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne. Ponadto uwzględniony zostanie problem ograniczania oraz zarządzania zadłużeniem publicznym w prawie UE.

Pełny opis:

1. Poziom kształcenia: studia I stopnia

2. Profil studiów: ogólnoakademicki

3. Forma studiów: stacjonarne

4. Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy specjalnościowy, Moduł 4

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

6. Rok studiów /semestr: III rok/semestr letni

7. Wymagania wstępne: Warunkiem zrozumienia zajęć jest podstawowa wiedza z zakresu teorii finansów publicznych i prawa finansowego, jak również pomocna będzie znajomość przepisów polskiego prawa konstytucyjnego oraz prawa Unii Europejskiej.

8. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz.

9. Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

10. Punkty ECTS: 3 ECTS

11. Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośrednio udziału nauczyciela: 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta. który nie wymaga bezpośrednio udziału nauczyciela: 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Wykaz literatury:

1) Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Warszawa 2008

2) Lotko E., Zawadzka-Pąk U.K., Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, Białystok 2018

3) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

4) Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2006

5) Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Warszawa 2011

6) Poniatowicz M., Salachna J. M., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- 3UZZP_W01 - w zaawansowanym stopniu zakres i charakter dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, w tym ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk społecznych - KP6_WG1

- 3UZZP_W02 - w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KP6_WG5

- 3UZZP_W03 - w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania - KP6_WG6

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- 3UZZP_U01 - identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych - PK6_UW1

- 3UZZP_U02 - posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych - KP6_UW4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)