Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
330-PS1-3UKFA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-PS1-3RNEG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Negocjacje w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przygotowania oraz przeprowadzenia skutecznych negocjacji w ramach działalności handlowej. Wskazane zostaną podstawowe działania, które musi podjąć negocjator oraz przeanalizowane będą zasady, których należy przestrzegać.

Strona przedmiotu
330-PS1-3PPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi trendami zmian zachodzących w sektorze publicznym. Przedmiotem analizy jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako nowy instrument dostarczania dóbr i usług publicznych. Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z istotą i modelami PPP, procedurą wyboru partnera prywatnego, podziału ryzyk między partnerami, założeń umowy o PPP oraz źródeł finansowania projektów PPP.

Po zakończeniu kursu student powinien rozumieć istotę i zasadność stosowania tego mechanizmu w kontekście reform sektora publicznego.

Strona przedmiotu
330-PS1-3UPOL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest zapoznanie studentów z systemem finansowania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego ze źródeł podatków i opłat lokalnych. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące nie tylko poszczególnych podatków i opłat lokalnych, ale także władztwa podatkowego, lokalnej polityki podatkowej oraz konkurencji podatkowej. Studenci będą mieli okazję dokonać analizy realizowanej lokalnej polityki podatkowej na przykładzie wybranych jednostek.

Strona przedmiotu
330-PS1-3UPCE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-PS1-3PKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-PS1-3RPOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-PS1-3RPUB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad ubezpieczeń gospodarczych i społecznych w Polsce. W ramach wykładu omówione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom gospodarczym i społecznym, prawa oraz obowiązki ubezpieczycieli, ubezpieczających oraz ubezpieczonych. Przedstawiona zostanie problematyka wybranych świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przedmiotem rozważań będą w szczególności: ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Strona przedmiotu
330-PS1-3UPWD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem wykładów jest przedstawienie zagadnień szeroko pojętego ustroju pieniężnego państwa. Obejmą one dwa obszary - system walutowy oraz system dewizowy. W efekcie studentom zostanie przekazana wiedza z zakresu funkcjonowania walut oraz prowadzania działalności dewizowej, w tym również przepisów regulujących funkcjonowanie systemu walutowego i dewizowego.

Strona przedmiotu
330-PS1-3RZA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z klasyfikacją kosztów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo – księgowej; tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów, a także dotyczących zasad konstruowania budżetów operacyjnych. Ponadto ukształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami rachunkowości zarządczej w celu oceny efektywności przedsięwzięć, podejmowania decyzji dotyczących rozmiarów, struktury oraz kierunków produkcji i sprzedaży.

Strona przedmiotu
330-PS1-3RSD2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Strona przedmiotu
330-PS1-3USD2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Strona przedmiotu
330-PS1-3RSPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad formułowania strategii podatkowej, w tym narzędzi strategicznego zarządzania podatkami i metod optymalizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT). Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej dotyczącej planowania podatkowego w przedsiębiorstwie w kontekście istniejących przepisów prawa podatkowego oraz w warunkach istniejącego ryzyka podatkowego.

Strona przedmiotu
330-PS1-3UACL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „System ACL” jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi ACL w obszarze kontroli i audytu, w szczególności w podmiotach sektora publicznego.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z diagnozowaniem różnych przypadków, zaistnienie których powinno być uznane przez audytora za stan niepożądany. Rozważane są różne aspekty, które mają wpływ na subiektywność dokonywanej oceny danych, takich jak np.: rodzaj danych, profil działalności, przyjęte normy wewnętrzne obowiązujące w podmiocie. Odpowiednie zdiagnozowanie stanu wyjściowego oraz zrozumienie przez każdego studenta koncepcji, zasad oraz technik audytu ma na celu umożliwienie odniesienia rozwiązań zawartych w programie ACL na grunt każdego podmiotu działającego w sektorze publicznym.

Strona przedmiotu
330-PS1-3UZZP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą problematyką zarządzania długiem publicznym. Ze względu na jej złożoność podczas początkowych wykładów przedmiotu przeanalizowane zostaną zagadnienia podstawowe, głównie o charakterze definicyjnym. Posłużą one jako wprowadzenie do kolejnych zagadnień szczegółowych. Ze względu na złożoną - wieloaspektową problematykę jaką jest dług publiczny, podczas zajęć podjęte zostaną jego aspekty ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne. Ponadto uwzględniony zostanie problem ograniczania oraz zarządzania zadłużeniem publicznym w prawie UE.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)