Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studi6w - ogdlnoakademicki

Forma studi6w - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiqzkowy (M_14)

Dziedzina i dyscyplina nauki - filologia angielska, językoznawsrwo ogólne

Rok studi6w/semestr - III rok, semestr V i VI

Wymagania wstępne - Zaliczony drugi rok studiów

Liczba godzin zajg6 dydaktycznych: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne - Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat dotyczący postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej

Punkty ECTS 19

Bilans nakładu pracy studenta, liczba godzin Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów 2x30h+ 25h = 85; Przygotowanie referatu - 35h; Kwerenda biblioteczna - 50h; Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji - 60h; Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego - 90h; Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: analiza definicji, ankiety, itd. 30h; Pisanie pracy - 80h; Kontakt mailowy z nauczycielem -20h; Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd. - 50h. Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilosciowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h (4 pkt ECTS); Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze praktycznym - 500h (19 pkt ECTS)

Literatura:

Zestaw źródeł krytycznych i literatury przedmiotu zależeć będzie od zainteresowań i potrzeb seminarzystów.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG2,

KA6_WG3

KA6_WG4, KA6_WG5,

KA6_WG6

KA6_WG7, KA6_WG8,

KA6_WG9

KA6_WG10, KA6_WG11, KA6_WK1

KA6_WK2,

KA6_WK3

KA6_UW1, KA6_UW2,

KA6_UW3

KA6_UW4, KA6_UW6,

KA6_UW7

KA6_UK4,

KA6_UO1,

KA6_UU1

KA6_KK1,

KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

egzamin dyplomowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szymaniuk
Prowadzący grup: Dorota Szymaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Brytyjska powieść historyczna w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone brytyjskiej powieści historycznej XX i XXI wieku. Uczestnicy poznają cechy gatunkowe powieści historycznej, uczą się rozpoznawać jej liczne podgatunki. Wspólna lektura i analiza wybranych powieści współczesnych autorów brytyjskich przygotowuje studentów do podjęcia własnych badań. Prace powstające w ramach seminarium będą podejmowały zagadnienia: idei i wartości, interpretacji przeszłości przez pryzmat współczesności, literackiego przedstawienia emocji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Brytyjska powieść historyczna w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone brytyjskiej powieści historycznej XX i XXI wieku. Uczestnicy poznają cechy gatunkowe powieści historycznej, uczą się rozpoznawać jej liczne podgatunki. Wspólna lektura i analiza wybranych powieści współczesnych autorów brytyjskich przygotowuje studentów do podjęcia własnych badań. Prace powstające w ramach seminarium będą podejmowały zagadnienia: idei i wartości, interpretacji przeszłości przez pryzmat współczesności, literackiego przedstawienia emocji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)