Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski - doskonalenie A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-1AMODA
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - doskonalenie A
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest kształtowanie nawyków prawidłowej wymowy i intonacji; opanowanie akcentuacji; kształtowanie umiejętności prawidłowego fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie czytania i mówienia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Ogólna charakterystyka rosyjskiego systemu fonologicznego. Podstawowe pojęcia ortoepii i fonetyki. Akcent w języku rosyjskim. Litery i głoski.

2. Zasady wymowy samogłosek i ich klasyfikacja. Samogłoski a, o, e w pozycji akcentowanej i nieakcentowanej. Wymowa głosek ы, и, у w pozycji akcentowanej i nieakcentowanej. Wymowa głosek e, o w wyrazach obcego pochodzenia.

3. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja spółgłosek. Wymowa spółgłosek ч, щ, ж, ш, ц. Wymowa spółgłoski л. Wymowa spółgłosek miękkich i twardych. Procesy fonetyczne w obrębie spółgłosek – upodobnienia pod względem dźwięczności, bezdźwięczności i miękkości. Wymowa połączeń spółgłoskowych (m.in. чн, чт, гк, гч, тз, дз, дж, тж, тш, дш, тч, дч, тс, дс, зж, жж, стск, стл, здн, вств, рдц, лнц, itp.)

4. Ogólna charakterystyka intonacji rosyjskiej. Intonacja zdania oznajmującego, pytającego i wykrzyknikowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AR1-1AMODA

Język przedmiotu: język rosyjski, język polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: I rok, 2 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: znajomość języka rosyjskiego przynajmniej w stopniu podstawowym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 20 h, ćwiczenia (laboratorium)

Założenia i cele przedmiotu: celem zajęć jest kształtowanie nawyków prawidłowej wymowy i intonacji; opanowanie akcentuacji; kształtowanie umiejętności prawidłowego fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie czytania i mówienia

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 10x2h= 20h, udział w konsultacjach: 5h, przygotowanie do ćwiczeń: 20h, przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 8h+2h=10h

Literatura:

Literatura główna:

1. Anchimiuk O., Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

2. Henzel J., Szędzielorz E., Wymowa i intonacja rosyjska dla uczniów szkół średnich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

Literatura pomocnicza:

1. Одинцова И. В., Русский язык как иностранный. Звуки. Ритмика. Интонация: Учебное пособие, Издательство Флинта: Наука, Москва 2004.

2. Лебедева Ю. Г., Звуки, ударение, интонация. Учебное пособие, Издательство «Pусский язык», Москва 1975.

3. Антонова Д. Н., Фонетика и интонация, Издательство «Русский язык», Москва 1988.

4. Муханов И. Л., Интонация в практике русской диалогической речи, Издательство «Ойкумена», Москва 1995.

Opisy przedmiotów

Efekty uczenia się:

1.Potrafi czytać i mówić w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad ortoepii, fonetyki i gramatyki języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4) .

2. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim, co umożliwia mu poznanie zasad ortoepii, ortografii i gramatyki oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (KA6_WG4, KA6_WG5).

3. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (potrafi więc planować i organizować zarówno pracę indywidualną jak i pracę w zespole) (KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4) .

4. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5).

5. Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę (KA6_WG2, KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie: obecności studenta, aktywności na zajęciach, ocen cząstkowych (np. za pisemne i ustne prace domowe, prawidłowe fonetycznie i akcentuacyjnie czytanie, recytacje itp.), zaliczenia ustnego na ostatnich zajęciach. W semestrze obejmującym 20 godzin (10x2 godziny) dopuszczalne jest opuszczenie 1 zajęcia bez usprawiedliwienia. Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści 4 zajęcia. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach materiał z zajęć należy zaliczyć na konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Weronika Biegluk-Leś
Prowadzący grup: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Weronika Biegluk-Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Weronika Biegluk-Leś
Prowadzący grup: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Weronika Biegluk-Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)