Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język mediów rosyjskojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-3MKR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język mediów rosyjskojęzycznych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 stopień 3 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z reprezentatywnymi przejawami współczesnej publicystyki rosyjskiej, jej oddziaływaniem na społeczeństwo i sposobami odwzorowania rzeczywistości. Pokazanie narzędzi pozyskiwania informacji w mediach rosyjskich. Wypracowanie u słuchaczy wrażliwości na manipulacje medialne.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany na Wydziale Filologicznym UwB na studiach pierwszego stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki, dziedzina językoznawstwo.

3 rok studiów, 5 sem., 30 h.

Tematyka obejmuje:

• Popularne wyszukiwarki rosyjskiego Internetu;

• Rosyjskie portale informacyjne;

• Publicystyka we współczesnych mediach rosyjskich (prasa, telewizja, Internet);

• Współczesna prasa rosyjska: społeczno-polityczna, biznesowa, kobieca, dla mężczyzn, młodzieżowa, religijna, sportowa, elitarna, popularna, bulwarowa;

• Gatunki publicystyczne;

• Cechy stylu publicystycznego;

• Analiza artykułów prasowych;

• Opiniotwórcze kanały telewizyjne;

• Publicystyczne programy telewizyjne;

• Analiza werbalnych i niewerbalnych wypowiedzi w rosyjskich programach telewizyjnych: publicystycznych, informacyjnych, wywiadach, reportażach, talk-show.

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 15 x2 = 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 15x1 = 15h (0,5 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 15h (0,5 ECTS)

Udział w konsultacjach 15x2 = 30h (1 ECTS)

Razem: 90 h (co odpowiada 3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h (1,2 ECTS)

Literatura:

Kanały telewizyjne:

http://www.ntv.ru/,

http://www.vesti.ru/,

https://www.1tv.ru/,

http://tvkultura.ru/,

https://www.5-tv.ru/.

Prasa:

«Независимая газета» http://www.ng.ru/,

«Российская газета» https://rg.ru/,

«Известия» https://iz.ru/,

«Ведомости» https://www.vedomosti.ru/,

«Комерсант» https://www.kommersant.ru/,

«Комсомольская правда» https://www.kp.ru/,

«Аргументы и Факты» http://www.aif.ru/.

Portale informacyjne:

https://lenta.ru/,

bbc.co.uk/russian/,

interfax.ru,

http://tass.ru/,

http://www.polit.ru/

Литературная газета http://www.lgz.ru/

Иностранная пресса о России https://www.inopressa.ru/

Газета.ру https://www.gazeta.ru/

Strony internetowe z informacjami państwowymi:

http://www.gov.ru/

http://www.mid.ru/ru/home

http://www.duma.ru/

http://government.ru/

https://www.mos.ru/

https://rg.ru/

https://wciom.ru/

http://romir.ru/

http://carnegie.ru/

http://regions.ru/

Русская Православная Церковь https://mospat.ru/

Ośrodek Studiów Wschodnich im M. Karpia: https://www.osw.waw.pl/

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych http://www.pism.pl/

Centrum Stosunków Międzynarodowych http://www.csm.org.pl/pl/

Fundacja im. S. Batorego http://www.batory.org.pl/

Online Newspaper Directory for the World http://www.onlinenewspapers.com/

B. Gołąbek, Anatomia „Runetu”. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra terytorium byłego ZSRR. Krosno 2014.

A. Oskin, Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy. „Rocznik Prasoznawczy” nr 1, 2007, s. 71–79.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG6,

KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_UW1, KA6_UW6,

KA6_UK1, KA6_UO1,

KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2

Po zakończeniu kursu student powinien:

Wiedza:

1. znać współczesne media rosyjskie (telewizja, radio, prasa, Internet);

2. znać tematykę i specyfikę publicystyki rosyjskiej;

3. znać podstawowe metody analizy publicystyki rosyjskiej;

4. znać i rozumieć podstawowe zasady analizy przekazu werbalnego i niewerbalnego.

Umiejętności:

5. sprawnie wyszukiwać potrzebne informacje w mediach rosyjskich;

6. analizować przykłady publicystyki rosyjskiej;

7. zestawiać i porównywać rosyjskie, polskie i europejskie wypowiedzi publicystyczne na tematy społeczno-polityczne;

8. orientować się w stylistyce prasy rosyjskiej;

9. znać niektóre metafory języka publicystycznego, oparte na kulturze i historii Rosji.

Kompetencje społeczne:

10. posiadać nawyk śledzenia informacji w mediach rosyjskich;

11. reprezentować postawę otwartości na odmienność kulturową;

12. wyrażać ocenę tych stanowisk w publicystyce rosyjskiej, które są przykładem manipulacji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę zaliczenia składają się: aktywność na zajęciach, realizacja projektów grupowych, oceny prac z ustnych i pisemnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Banasiak
Prowadzący grup: Daniel Banasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z reprezentatywnymi przejawami współczesnej publicystyki rosyjskiej, jej oddziaływaniem na społeczeństwo i sposobami odwzorowania rzeczywistości. Pokazanie narzędzi pozyskiwania informacji w mediach rosyjskich. Wypracowanie u słuchaczy wrażliwości na manipulacje medialne.

Pełny opis:

• Popularne wyszukiwarki rosyjskiego Internetu;

• Rosyjskie portale informacyjne;

• Publicystyka we współczesnych mediach rosyjskich (prasa, telewizja, Internet);

• Współczesna prasa rosyjska: społeczno-polityczna, biznesowa, kobieca, dla mężczyzn, młodzieżowa, religijna, sportowa, elitarna, popularna, bulwarowa;

• Gatunki publicystyczne;

• Cechy stylu publicystycznego;

• Analiza artykułów prasowych;

• Opiniotwórcze kanały telewizyjne;

• Publicystyczne programy telewizyjne;

• Analiza werbalnych i niewerbalnych wypowiedzi w rosyjskich programach telewizyjnych: publicystycznych, informacyjnych, wywiadach, reportażach, talk-show.

Literatura:

http://www.ntv.ru/,

http://www.vesti.ru/,

https://www.1tv.ru/,

http://tvkultura.ru/,

https://www.5-tv.ru/.

Prasa:

«Независимая газета» http://www.ng.ru/,

«Российская газета» https://rg.ru/,

«Известия» https://iz.ru/,

«Ведомости» https://www.vedomosti.ru/,

«Комерсант» https://www.kommersant.ru/,

«Комсомольская правда» https://www.kp.ru/,

«Аргументы и Факты» http://www.aif.ru/.

https://lenta.ru/,

bbc.co.uk/russian/,

interfax.ru,

http://tass.ru/,

http://www.polit.ru/

Литературная газета http://www.lgz.ru/

Иностранная пресса о России https://www.inopressa.ru/

Газета.ру https://www.gazeta.ru/

Strony internetowe z informacjami państwowymi:

http://www.gov.ru/

http://www.mid.ru/ru/home

http://www.duma.ru/

http://government.ru/

https://www.mos.ru/

https://rg.ru/

https://wciom.ru/

http://romir.ru/

http://carnegie.ru/

http://regions.ru/

Русская Православная Церковь https://mospat.ru/

Ośrodek Studiów Wschodnich im M. Karpia: https://www.osw.waw.pl/

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych http://www.pism.pl/

Centrum Stosunków Międzynarodowych http://www.csm.org.pl/pl/

Fundacja im. S. Batorego http://www.batory.org.pl/

Online Newspaper Directory for the World http://www.onlinenewspapers.com/

B. Gołąbek, Anatomia „Runetu”. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra terytorium byłego ZSRR. Krosno 2014.

A. Oskin, Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy. „Rocznik Prasoznawczy” nr 1, 2007, s. 71–79.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Maryna Michaluk
Prowadzący grup: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Maryna Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z reprezentatywnymi przejawami współczesnej publicystyki rosyjskiej, jej oddziaływaniem na społeczeństwo i sposobami odwzorowania rzeczywistości. Pokazanie narzędzi pozyskiwania informacji w mediach rosyjskich. Wypracowanie u słuchaczy wrażliwości na manipulacje medialne.

Pełny opis:

• Popularne wyszukiwarki rosyjskiego Internetu;

• Rosyjskie portale informacyjne;

• Publicystyka we współczesnych mediach rosyjskich (prasa, telewizja, Internet);

• Współczesna prasa rosyjska: społeczno-polityczna, biznesowa, kobieca, dla mężczyzn, młodzieżowa, religijna, sportowa, elitarna, popularna, bulwarowa;

• Gatunki publicystyczne;

• Cechy stylu publicystycznego;

• Analiza artykułów prasowych;

• Opiniotwórcze kanały telewizyjne;

• Publicystyczne programy telewizyjne;

• Analiza werbalnych i niewerbalnych wypowiedzi w rosyjskich programach telewizyjnych: publicystycznych, informacyjnych, wywiadach, reportażach, talk-show.

Literatura:

http://www.ntv.ru/,

http://www.vesti.ru/,

https://www.1tv.ru/,

http://tvkultura.ru/,

https://www.5-tv.ru/.

Prasa:

«Независимая газета» http://www.ng.ru/,

«Российская газета» https://rg.ru/,

«Известия» https://iz.ru/,

«Ведомости» https://www.vedomosti.ru/,

«Комерсант» https://www.kommersant.ru/,

«Комсомольская правда» https://www.kp.ru/,

«Аргументы и Факты» http://www.aif.ru/.

https://lenta.ru/,

bbc.co.uk/russian/,

interfax.ru,

http://tass.ru/,

http://www.polit.ru/

Литературная газета http://www.lgz.ru/

Иностранная пресса о России https://www.inopressa.ru/

Газета.ру https://www.gazeta.ru/

Strony internetowe z informacjami państwowymi:

http://www.gov.ru/

http://www.mid.ru/ru/home

http://www.duma.ru/

http://government.ru/

https://www.mos.ru/

https://rg.ru/

https://wciom.ru/

http://romir.ru/

http://carnegie.ru/

http://regions.ru/

Русская Православная Церковь https://mospat.ru/

Ośrodek Studiów Wschodnich im M. Karpia: https://www.osw.waw.pl/

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych http://www.pism.pl/

Centrum Stosunków Międzynarodowych http://www.csm.org.pl/pl/

Fundacja im. S. Batorego http://www.batory.org.pl/

Online Newspaper Directory for the World http://www.onlinenewspapers.com/

B. Gołąbek, Anatomia „Runetu”. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra terytorium byłego ZSRR. Krosno 2014.

A. Oskin, Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy. „Rocznik Prasoznawczy” nr 1, 2007, s. 71–79.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z reprezentatywnymi przejawami współczesnej publicystyki rosyjskiej, jej oddziaływaniem na społeczeństwo i sposobami odwzorowania rzeczywistości. Pokazanie narzędzi pozyskiwania informacji w mediach rosyjskich. Wypracowanie u słuchaczy wrażliwości na manipulacje medialne.

Pełny opis:

• Popularne wyszukiwarki rosyjskiego Internetu;

• Rosyjskie portale informacyjne;

• Publicystyka we współczesnych mediach rosyjskich (prasa, telewizja, Internet);

• Współczesna prasa rosyjska: społeczno-polityczna, biznesowa, kobieca, dla mężczyzn, młodzieżowa, religijna, sportowa, elitarna, popularna, bulwarowa;

• Gatunki publicystyczne;

• Cechy stylu publicystycznego;

• Analiza artykułów prasowych;

• Opiniotwórcze kanały telewizyjne;

• Publicystyczne programy telewizyjne;

• Analiza werbalnych i niewerbalnych wypowiedzi w rosyjskich programach telewizyjnych: publicystycznych, informacyjnych, wywiadach, reportażach, talk-show.

Literatura:

http://www.ntv.ru/,

http://www.vesti.ru/,

https://www.1tv.ru/,

http://tvkultura.ru/,

https://www.5-tv.ru/.

Prasa:

«Независимая газета» http://www.ng.ru/,

«Российская газета» https://rg.ru/,

«Известия» https://iz.ru/,

«Ведомости» https://www.vedomosti.ru/,

«Комерсант» https://www.kommersant.ru/,

«Комсомольская правда» https://www.kp.ru/,

«Аргументы и Факты» http://www.aif.ru/.

https://lenta.ru/,

bbc.co.uk/russian/,

interfax.ru,

http://tass.ru/,

http://www.polit.ru/

Литературная газета http://www.lgz.ru/

Иностранная пресса о России https://www.inopressa.ru/

Газета.ру https://www.gazeta.ru/

Strony internetowe z informacjami państwowymi:

http://www.gov.ru/

http://www.mid.ru/ru/home

http://www.duma.ru/

http://government.ru/

https://www.mos.ru/

https://rg.ru/

https://wciom.ru/

http://romir.ru/

http://carnegie.ru/

http://regions.ru/

Русская Православная Церковь https://mospat.ru/

Ośrodek Studiów Wschodnich im M. Karpia: https://www.osw.waw.pl/

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych http://www.pism.pl/

Centrum Stosunków Międzynarodowych http://www.csm.org.pl/pl/

Fundacja im. S. Batorego http://www.batory.org.pl/

Online Newspaper Directory for the World http://www.onlinenewspapers.com/

B. Gołąbek, Anatomia „Runetu”. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra terytorium byłego ZSRR. Krosno 2014.

A. Oskin, Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy. „Rocznik Prasoznawczy” nr 1, 2007, s. 71–79.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)