Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pragmatyka międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-1IP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka międzykulturowa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz znać podstawowe pojęcia z zakresu semantyki i pragmatyki.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami pragmatyki językowej w ujęciu interkulturowym oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w zakresie kulturowych uwarunkowań uprzejmości językowej, różnic w rozumieniu zasad grzeczności językowej w krajach angielskiego obszaru językowego i w Polsce. Po zakończeniu cyklu zajęć studenci powinni znać terminologię używaną w pragmatyce językowej, teorię aktów mowy, teorię skryptów kulturowych; powinni być także świadomi znaczenia różnic w sposobach pojmowania grzeczności językowej w komunikacji interkulturowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, językoznawstwo, I rok studia magisterskie uzupełniające, semestr II;

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego i językoznawstwa ogólnego, zwłaszcza semantyki i pragmatyki.

Liczba godzin: wykład (15h), ćwiczenia (15h)

Metody dydaktyczne: wykład, wspólna analiza przykładów językowych, dyskusja, warsztaty grupowe, projekt

Punkty ECST: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w zajęciach: wykłady 15h +ćwiczenia 15h, przygotowanie do zajęć 15h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10h, przygotowanie projektu/prezentacji 45h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim (17h), 132h

(odpowiada 5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15+15+10+4=44h (odpowiada 1,75 pkt. ECTS).

Nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do egzaminu 15+45=60h (odpowiada 2 pkt ECST).

Literatura:

- Culpeper, Jonathan. 2014. Impoliteness: Using Language to Cause Offence. Cambridge: Cambridge University Press.

- Fox, Kate. Watching the English. 2014.

- Jakubowska, Ewa, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999.

- Kecskes, Istvan. Intercultural Pragmatics. 2013.

- Leech, Goeffrey. 2014. The Pragmatics of Politeness. Oxford: Oxford University Press.

- Marcjanik, Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej. 2008

- Ogiermann, Eva. 2009. On Apologising in Negative and Positive Politeness Cultures. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

- Wierzbicka, Anna, Cross-Cultural Pragmatics.2003.

- Wierzbicka, Anna, English: Meaning and Culture. 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student zna terminy i metody używane w badaniach z zakresu pragmatyki językowej.

2. Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie kulturowych uwarunkowań grzeczności językowej i sposobów realizacji aktów mowy w różnych językach.

3. Student potrafi rozpoznać i przeanalizować różnice w sposobie realizacji poszczególnych aktów mowy w języku polskim i angielskim;

4. Student potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację ustną na wybrany przez siebie temat.

5. Student potrafi opisać znaczenie różnic kulturowych (np. dotyczących pojęcia grzeczności) w komunikacji międzykulturowej;

6. Student potrafi pracować w grupie: podejmuje zadania, uczestniczy w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia), egzamin pisemny (wykład).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Pełny opis:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Literatura:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)