Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (hiszpański)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SWJh
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (hiszpański)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom językowy B2 wg skali ESKOJ.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych poznanych w pierwszym semestrze studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i słownictwa z zakresu turystyki.Poziom B2 wg skali ESKOJ

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Status przedmiotu – obowiązkowy

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SWJh

Rok: I rok / 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta -

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 6 godzin

Przygotowanie do zajęć i udział w konsultacjach: 24 godziny

Razem: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe :

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godzin / 1 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. / 2 ECTS

Literatura:

- materiały własne prowadzącego

- nagrania audio i video (np. Espanoles en el mundo)

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

Suena 3,

Aprende gramatica 3 i 4

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW1, KA6_UK6, KA6_,UK4, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i konsultacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Liso
Prowadzący grup: Natalia Liso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)