Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZJA - pisanie akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-2PWR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PZJA - pisanie akademickie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 2 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Biegła znajomość języka angielskiego, podstawowa orientacja w zakresie leksyki nowoczesnej angielszczyzny

Skrócony opis:

Zadania wykonywane przez studentów podczas zajęć a także jako prace domowe będą obejmowały:

- krytyczną analizę tekstu

- streszczenia tekstów akademickich

- abstrakty

- porównywanie źródeł

- prace badawcze na dany temat

- prace związane z dyskursem akademickim

- komentarze bibliograficzne

- prace związane z rejestrem języka

Pełny opis:

Weryfikacja efektów na podstawie oceny prac pisemnych i uczestnictwa w zajęciach.

Zaliczenie na ocenę będzie oparte o następujące kryteria: zaliczenie zadań pisemnych podczas zajęć, zaliczenie zadań domowych, obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecności w semestrze), aktywność podczas zajęć.

Kurs kończy się egzaminem po semestrze letnim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Macpherson, R., English for Academic Purposes, PWN, 2004.

Levin, G., Short Essays, HBJ, 1977.

Cory, H., Advanced Writing, Oxford University Press, 1999.

Źródła internetowe:

- On-line activities - http://www.vuw.ac.nz/lals/div1/academic-writing/

- UVic Writer's Guide - http://webuvic.ca/wguide

- On-line Writing Lab - http://owl.english.purdue.edu

- University of Toronto Writing Support - http://www.utoronto.ca/writing

- Writing @CSU - Writing Guides - http://colostate.edu/references/index.cfn

Efekty uczenia się:

EK - wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem. K_W13, K_W04, K_W02

2. Student zna i rozumie podstawowe zasady konstruowania eseju w formacie anglosaskim z uwzględnieniem właściwej stylistyki oraz interpunkcji. K_W04, K_W02, K_W12

3. Student posiada podstawowa wiedzę o pojęciach, zjawiskach i procesach prozodycznych oraz zna podstawową terminologię prozodyczną. K_W02, K_W03

EK – umiejętności

1. Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się dość płynnie, spontanicznie, używając właściwych sformułowań. K_U09,K_U08

2. Student potrafi korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć różnorodne teksty z różnych obszarów życia. K_U05, K_U01, K_U06

3. Student rozumie złożone wypowiedzi. Po wysłuchaniu tekstu student potrafi określić myśl przewodnią, znaleźć szczegółowe informacje, rozpoznać wyrażane opinie i kontekst tekstu mówionego. K_U08

4. Student potrafi poprawnie sformułować tezę i główne założenia eseju oraz potrafi poprawnie dobrać argumenty i przykłady popierające tezę eseju K_U05, K_U13, K_U11

EK – kompetencje

Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy.K_K01, K_K02, K_K07

Poprawne wykorzystanie języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, skuteczne komunikowanie się i użycie słownictwa w różnych sytuacjach społecznych, rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, poznanie słownictwa pozwalającego na swobodne wyrażanie złożonych opinii i sądów, posługiwanie się językiem naukowym.

Po ukończeniu kursu student:

• zaznajomił się ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwotematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne;

• swobodnie posługuje się strukturami zdaniowymi języka angielskiego;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

poznał techniki efektywnego uczenia się słownictwa oraz sposobów monitorowania aktualnych trendów rozwoju słownictwa angielskiego

Metody i kryteria oceniania:

Prace będą oceniane bezpośrednio przez prowadzącego. Dodatkowo wykorzystane będą alternatywne techniki oceny w postaci peer-correction oraz self-correction. Studenci otrzymują pogłębioną analize indywidualnych błędów po każdej zadanej pracy domowej w postaci eseju. Eseje pisane zarówno podczas zajęć (in-class writing) jak i w czasie własnym z poszanowaniem wyznaczonych terninów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Robert Kuźma
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Robert Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadania wykonywane przez studentów podczas zajęć a także jako prace domowe będą obejmowały:

- krytyczną analizę tekstu

- streszczenia tekstów akademickich

- abstrakty

- porównywanie źródeł

- prace badawcze na dany temat

- prace związane z dyskursem akademickim

- komentarze bibliograficzne

- prace związane z rejestrem języka

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna Fonetyka praktyczna Umiejętności łączone Pisanie akademickie Konwersacja

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Macpherson, R., English for Academic Purposes, PWN, 2004.

Levin, G., Short Essays, HBJ, 1977.

Cory, H., Advanced Writing, Oxford University Press, 1999.

Źródła internetowe:

- On-line activities - http://www.vuw.ac.nz/lals/div1/academic-writing/

- UVic Writer's Guide - http://webuvic.ca/wguide

- On-line Writing Lab - http://owl.english.purdue.edu

- University of Toronto Writing Support - http://www.utoronto.ca/writing

- Writing @CSU - Writing Guides - http://colostate.edu/references/index.cfn

Uwagi:

Prace będą oceniane bezpośrednio przez prowadzącego. Dodatkowo wykorzystane będą alternatywne techniki oceny w postaci peer-correction oraz self-correction. Studenci otrzymują pogłębioną analize indywidualnych błędów po każdej zadanej pracy domowej w postaci eseju. Eseje pisane zarówno podczas zajęć (in-class writing) jak i w czasie własnym z poszanowaniem wyznaczonych terninów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.