Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1-gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-1GP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF1-gramatyka praktyczna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone przedmioty: PNJF1 - kurs intensywny oraz PNJF1 - laboratorium.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF na I roku:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2. Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Pełny opis:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF na I roku:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I / 1 i 2

Wymagania wstępne: semestr zimowy - brak wymagań, semestr letni - zaliczone przedmioty PNJF1 - kurs intensywny oraz PNJF1 - laboratorium.

Liczba godzin dydaktycznych: 390 godz.

I semestr – 210 godz. (laboratorium)

II semestr – 180 godz. (laboratorium)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach) – 390 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczeń, laboratoriów), uczenie się, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac – 345 godz.

- udział w konsultacjach – 35 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu – 30 godz.

Razem: 800 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 425 godz., 17 ECTS

- o charakterze praktycznym: 800 godz., 32 ECTS

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywne.

Literatura:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF na I roku:

Alter Ego+ 1, Hachette FLE 2012 (podręcznik i ćwiczenia).

Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012 (podręcznik i ćwiczenia).

Efekty uczenia się:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF na I roku:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_UK4, KA6_UK5, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4, KA6_KO5

WIEDZA

1.Student ma wiedzę z zakresu praktycznej znajomości języka francuskiego na poziomie A2.

2.Student zna podstawowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne z języka francuskiego.

3. Student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat funkcjonowania systemu morfo-syntaktycznego.

4. Student ma podstawową wiedzę w zakresie poprawnego stosowania akcentów i różnic w wymowie.

5. Student zna i rozumie zastosowanie podstawowych wyrażeń z komunikacji werbalnej i pisemnej.

6. Student ma uporządkowaną, podstawową wiedzę na temat sposobów ustnego i pisemnego przedstawiana swoich racji, opinii.

UMIEJĘTNOŚCI

7. Student potrafi koncentrować się na treściach istotnych nagrania lub tekstu pisanego.

8. Student potrafi swobodnie operować podstawowymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, czasami i determinantami funkcjonującymi w języku francuskim służącymi do komunikowania elementarnych wypowiedzi w mowie i na piśmie.

9. Student posiada umiejętność oceny poprawności własnej wypowiedzi i wymowy jak i innych rozmówców.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

10. Student rozumie potrzebę uczenia się w kontekście wydarzeń społeczno-kulturowych społeczeństwa frankofońskiego.

11. Student ma świadomość tego, że język mówiony i pisany są ważnymi narzędziami komunikacji międzyludzkiej.

12. Student potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF na I roku:

Metody nauczania : praca w laboratorium językowym, ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, scenki sytuacyjne, ćwiczenie interakcji, ćwiczenie wypowiedzi pisemnej.

Zaliczenie na ocenę. Egzamin pisemny i ustny PNJF 1.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olszewska
Prowadzący grup: Magdalena Olszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.