Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2TI
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacji
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw obsługi komputera, edycji tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie aktualnych narzędzi współczesnej TI umożliwiające studentowi pełne i świadome wykorzystywanie komputera w dalszej edukacji.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie. Podstawy technologii informacyjnej oraz użytkowanie komputera. Zasoby fizyczne komputera. Oprogramowanie. Bezpieczeństwo i ochrona danych. Prawo autorskie.

2) Tworzenie oraz redagowanie dokumentów – formatowanie tekstu (zaawansowane operacje na czcionkach i akapitach; ustawianie marginesów, akapity punktowane i numerowane; nagłówek i stopka; tabulatory).

3) Tworzenie oraz redagowanie dokumentów (skróty klawiaturowe; blokowanie tekstu za pomocą myszy i klawiatury; wypunktowanie, numeracja i konspekty wielopoziomowe; obramowanie i cieniowanie krawędzi; sortowanie danych; opcje języka i dzielenie wyrazów; funkcja znajdź/zamień; korespondencja seryjna).

4) Tabele, wstawianie grafiki i autokształty. Stosowanie przypisów; automatyczny spis treści; skorowidz haseł; recenzowanie i komentarze; hiperłącza: wstawianie, usuwanie, modyfikowanie zakładek i hiperłączy.

5) Standardy techniczne prac licencjackich. Praca na tekście.

6) Źródła informacji dla humanisty. Bibliograficzne bazy danych. Bazy danych. Katalogi naukowe. Katalogi centralne. Zintegrowany dostęp do informacji. Literaturoznawcze bazy danych, np. BazHum, Polska Literatura Humanistyczna – ARTON, Polska Bibliografia Literacka. Bazy BN. Wirtualna Biblioteka Nauki. Projekty: Polska Bibliografia Naukowa; POL-on; SYNAT; bazy prac naukowych.

7) Zajęcia zaliczeniowe – formatowanie tekstu.

Literatura:

D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006.

J. Cox, Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

A. Edney: PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

J. Lambert, Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

J. Lambert, C. Frye, Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

K. Murray, Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011.

J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Formuły, Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

P. Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012.

P. Wróblewski: MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Gliwice 2007.

R. Zimek: PowerPoint 2010 PL.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

• zna podstawowy aparat pojęciowy z zakresu technologii informacyjnych (KA6_WG13)

• potrafi dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) (KA6_UW6)

• potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KA6_UU1)

• jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody podające: pogadanka, dyskusja, praca online;

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Półjanowicz
Prowadzący grup: Wiesław Półjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)