Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania języka francuskiego-współczesne tendencje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3WTLs
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka francuskiego-współczesne tendencje
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Knowledge of French at an advanced level. During the course, it is intended to enable students to freely express their opinions, reflect on the process of learning foreign languages ​​as well as read and interpret basic academic texts in the field of French language teaching methodology.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

To familiarize students with the basic issues of learning and teaching selected elements of a foreign language;

Providing students with workshop and reflective exercises;

Referring to the experiences acquired in the process of learning a foreign language and to the recommendations of modern methodology of teaching foreign languages;

Developing reflection and assessment skills, creating a forum for discussion on educational difficulties related to learning and teaching vocabulary, grammar, phonetics and spelling in French, and teaching and educational problems related to their teaching, providing substantive assistance in the transition from theory to practice.

Development of knowledge of teaching techniques related to the latest trends in language education and the ability to recognize individual predispositions of students, developing autonomy in the teaching process; developing the ability to apply modern technologies in teaching French.

Pełny opis:

Profile of studies: General academic

Course code: 340-FP1-3WTLs

Course language: French

Type of course: Compulsory (for FF groups)

Year of studies / semester III year; summer semester

Number of hours: 30 h of exercises

4 ECTS

Literatura:

Dehaene Stanislas, Apprendre? les talents du cerveau, le défi des machines, Odile Jacob, Paris 2018;

Tenże, Jak się uczymy?, Copernicus Center Press 2021;

Dortier, J.-F., Éduquer pour former, Sciences Humaines 2004;

Goanac’h Daniel, Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, Crédif/ Didier-Hatier 1991;

Germain Claude, Évolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’histoire, CLE International 2001;

Goullier Francis, Les clés du Cadre. Enjeux et actualités pour l’enseignement des langues aujourd’hui, Didier 2019 ;

Klein, W. L’acquisition de langue étrangère, A. Colin 1989;

Komorowska, H., Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2005.

Kurcz Ida (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, GWP 2007.

Efekty uczenia się:

KA6_WG2, KA6_WG5,

The graduate knows and understands:

basic concepts for learning and teaching elements of the French language (vocabulary, grammar, phonetics and spelling);

a simple article on the methodology of teaching French;

the concept of autonomy and how to promote it in French lessons in relation to learning and teaching elements of the language;

basic technological resources used in French lessons useful in teaching vocabulary and grammar.

KA6_UW2, KA6_UW6

KA6_UW7

KA6_UK2

KA6_UK4

KA6_UO1

KA6_UU1

The graduate is able to:

Select and assess didactic materials, the indispensible exercises and, if necessary, conduct a French language lesson focused on teaching selected lexical elements;

Develop didactic materials necessary to support yourself as a student and possibly conduct French lessons focused on teaching selected aspects of grammar;

Design and evaluate language exercises using modern electronic media useful for learning and teaching selected language elements, mainly lexis and grammar;

Use different sources when designing teaching materials

KA6_KK1

KA6_KK2

The graduate is ready to:

Collaborate in a group, assume various functions and a critical attitude about the quality of the developed and presented teaching materials;

Recognize the need for continuous education of one's professional and linguistic competences and demonstrate responsibility for the accuracy of the language and cultural content conveyed by him during lessons (being a 'carrier' of the language and culture of the French-speaking area)

accompanying the profession of a French language teacher.

Metody i kryteria oceniania:

La préparation adéquate au cours ;

La participation active pendant le cours ;

Deux absences sans justification admises ;

Deux interventions publiques sur la base d’une lecture proposée ou d’une recherche indépendante de l’étudiant(e) ;

La mise au point d’un projet pédagogique de courte durée (3 – 4 semaines) débouchant sur un récapitulatif précis (présentation) ;

Une note suffisante obtenue à l’épreuve finale sous forme de test à choix multiples et, éventuellement, 2 – 3 questions ouvertes.

Nieobecności:

- bez zwolnienia lekarskiego obniżają ocenę końcową o 0,5 stopnia za każdą a więcej niż cztery, dyskwalifikują

(= powodują brak możliwości ubiegania się o zaliczenie)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)