Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny rynek wydawniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-3WRW
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesny rynek wydawniczy
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma zaznajamiać studentów z najważniejszymi wydawnictwami polskimi oraz nowościami wydawniczymi, głównie z zakresu literatury i kultury.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego w Polsce oraz nowościami wydawniczymi, głównie z zakresu literatury i kultury.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy specjalnościowy

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne i społeczne - filologia polska

Rok studiów/semestr II, rok III stopnia, I semestr, 15 godz.

konwersatorium

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 15 godzin,

zapoznanie z literaturą - 10 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

www.instytutksiazki.pl

www.rynek-ksiazki.pl

www.wydawca.com.pl

Aktualne numery czasopism "Nowe Książki", "Książki. Magazyn literacki", "Książki. Magazyn do czytania" "Ryms", "Biblioteka Analiz".

Najnowszy raport Biblioteki Narodowej na temat czytelnictwa w Polsce. Najnowszy raport Instytutu Książki na temat rynku wydawniczego w Polsce.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę na temat współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego. Zna najważniejsze wydawnictwa oraz posiada wiedzę na temat laureatów najważniejszych nagród książkowych w Polsce.

K_W01, K_W02,K_W04, K_W06, K_W10, K_W11, K_W12 K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, .

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy maksimum 1 nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach. Student nieobecności odpracowuje na konsultacjach. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich prac cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kościewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy specjalnościowy

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne i społeczne - filologia polska

Rok studiów/semestr II, rok III stopnia, I semestr, 15 godz.

konwersatorium

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 15 godzin,

zapoznanie z literaturą - 10 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

www.instytutksiazki.pl

www.rynek-ksiazki.pl

www.wydawca.com.pl

Aktualne numery czasopism "Nowe Książki", "Książki. Magazyn literacki", "Książki. Magazyn do czytania" "Ryms", "Biblioteka Analiz".

Najnowszy raport Biblioteki Narodowej na temat czytelnictwa w Polsce. Najnowszy raport Instytutu Książki na temat rynku wydawniczego w Polsce.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy specjalnościowy

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne i społeczne - filologia polska

Rok studiów/semestr II, rok III stopnia, I semestr, 15 godz.

konwersatorium

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 15 godzin,

zapoznanie z literaturą - 10 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

www.instytutksiazki.pl

www.rynek-ksiazki.pl

www.wydawca.com.pl

Aktualne numery czasopism "Nowe Książki", "Książki. Magazyn literacki", "Książki. Magazyn do czytania" "Ryms", "Biblioteka Analiz".

Najnowszy raport Biblioteki Narodowej na temat czytelnictwa w Polsce. Najnowszy raport Instytutu Książki na temat rynku wydawniczego w Polsce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)