Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy leksykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-1PLE
Kod Erasmus / ISCED: 09.031 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy leksykologii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa 0400-RS1-1WDJ

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz leksykologii języka polskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z budową systemu leksykalnego oraz podstawami frazeologii i leksykografii języka rosyjskiego. Ponadto realizowane treści programowe powinny zapewnić znajomość warsztatu terminologicznego z zakresu badań nad leksyką. Ważne jest uświadomienie istnienia i miejsca w systemie leksykalnym chociażby takich elementarnych dla niego zjawisk, jak: synonimia, polisemia, homonimia, antonimia, leksyka rodzima i obca. Ma to umożliwić wykształcenie umiejętności samodzielnego rozpoznawania, analitycznego opisu i systematyzacji osobliwości, jak również prawidłowości systemu leksykalnego. Jednocześnie powinno wyposażyć w teoretyczne podstawy niezbędne do studiowania treści z dziedziny szeroko pojmowanego językoznawstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia dzienne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, MK_27

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I stopień, I rok, II semestr

Wymagania wstępne: podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz leksykologii języka polskiego

Liczba godzin: 30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15x2 godz. = 30 godz.

Uczestnictwo w konsultacjach: 15x1 godz.=15 godz. (0,5 ECTS)

Przygotowanie do zajęć (przygotowanie teoretyczne dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć : 15x2,5 godz. = 37,5 godz. (1,25 ECTS)

Razem: 82,5 godz. (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

1. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н., Фразеология и паремиология, Москва 2009.

2. Крысин Л.П., Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография, Москва 2007.

3. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А., Краткий справочник по современному русскому языку, Москва 1995.

4. Кузьмина Н.А., Современный русский язык. Лексикология. Теория, тренинг, контроль. Учебное пособие, Москва 2011.

5. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В двух частях. Часть I, под ред. Е.И. Дибровой, Москва 2002.

6. Современный русский язык. Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис, под общ. ред. Л.А. Новикова, Санкт-Петербург 1999.

7. Фомина М.И., Современный русский язык. Лексикология, Москва 1983.

8. Шанский Н.М., Лексикология современного русского языка, Москва 2009.

1. Bielanin A., Bobran M.,Современный русский языкa. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Лексика, Ćwiczenia z komentarzem. Część I, Rzeszów 1997.

2. Piasecka A., Rosyjska frazeologia i frazeografia. Skrypt z ćwiczeniami do nauki języka rosyjskiego dla studentów filologii rosyjskiej, Łódź 2012.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu leksykologii, frazeologii, leksykografii - K_W01, K_W02, K_W13;

- wyszukuje w tekście jednostki leksykalne wyrażające różne typy znaczenia - K_W04, K_W07, K_W08, K_W13; K_U01;

- wyszukuje i charakteryzuje jednostki leksykalne pod względem typów wieloznaczności, synonimii, antonimii - K_W04, K_W07, K_W08, K_W13; K_U01;

- potrafi opisać pole semantyczne i określić relacje semantyczne między jego elementami - K_W04, K_W07, K_W08, K_W13; K_U01;

- wyszukuje i charakteryzuje jednostki leksykalne pod względem ich pochodzenia, zróżnicowania chronologicznego i odmianowego - K_W04, K_W07, K_W08, K_W13; K_U01;

- wyszukuje i charakteryzuje zwroty frazeologiczne - K_W04, K_W07, K_W08, K_W13; K_U01;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej - K_U01, K_U03;

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się - K_K01, K_K04, K_K09.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa 0400-RS1-1WDJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa 0400-RS1-1WDJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa 0400-RS1-1WDJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)