Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1MBJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań językoznawczych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z językoznawstwem jako dyscypliną naukową, metodologia badań naukowych i specyfika prowadzenia badań językoznawczych.

Podstawowe teorie i kierunki w lingwistyce od starożytności do współczesności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z językoznawstwem jako dyscypliną naukową, metodologia badań naukowych i specyfika prowadzenia badań językoznawczych.

Podstawowe teorie i kierunki w lingwistyce od starożytności do współczesności.

Pełny opis:

Studia II stopnia, II rok

Kierunek: filologia, specjalność filologia rosyjska

Profil ogólnoakademicki

Status obowiązkowy specjalizacyjny

ECTS 3

Konwersatorium 30 godzin

Egzamin ustny po semestrze 1.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dyscyplinami naukowymi w ogóle i ukazanie wśród nich językoznawstwa, omówienie podstawowych zasad prowadzenia badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań językoznawczych.

Ponadto studenci poznają ważniejsze teorie i kierunki w rozwoju językoznawstwa od starożytności do współczesności.

Bilans nakładu pracy studenta Udział w zajęciach: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 30h (1 ECTS)

Suma: 30h+30h+30h= 90h (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 32

Punkty ECTS

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 30h+30h= 60h 2 pkt

o charakterze praktycznym 1 pkt

Literatura:

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 2020, 2004 lub wcześniejsze

M. Ivić, Kierunki w lingwistyce, Ossolineum 1975

J. Lyons, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1978

Дж. Лайонз, Введение в теореическую лингвистику, Москва 1978

Н. Хомский, Синтаксические структуры, Новое в лингвистике, вып. 1, Москва 1962

Н. Хомский, Аспекты теории сиснтаксиса, Москва 1972

В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, ч. II, М., 1965

F. de Saussurre, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1970

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

J. Perlin, Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.

Nowosielski S., Metody badań naukowych w zarządzaniu. Część 1, Wrocław 2010.

Nowosielski S., Metodologiczne podstawy formułowania problemu badawczego w naukach o zarządzaniu, Poznań 2012

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA7_WG1 złożone zjawiska i procesy językowe, teorie wyjaśniające zależności między nimi oraz współczesne trendy w językoznawstwie

KA7_WG4 zaawansowaną terminologię oraz rozbudowany aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa

KA7_WG7 zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i innych wytworów kultury danego obszaru

językowego w obrębie wybranych tradycji i teorii i językoznawczych

KA7_WK1 problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją oraz ich złożone powiązania z fundamentalnymi

dylematami współczesnej cywilizacji

Student potrafi:

KA7_UW1 formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki

KA7_UW5 dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT)

KA7_UW6 właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

KA7_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Student jest gotowy do:

KA7_KK1 krytycznej oceny odbieranych treści

KA7_KK2 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja studentów na zajęciach, dyskusje

obecność na zajęciach i aktywność

indywidualna i grupowa analiza badań naukowych pod kątem zastosowanej metodologii

Egzamin ustny po semestrze 1.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Karolczuk, Anna Rygorowicz-Kuźma
Prowadzący grup: Marzanna Karolczuk, Anna Rygorowicz-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Karzarnowicz
Prowadzący grup: Jarosław Karzarnowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)