Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres wiadomości: student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna podstawową terminologię nauk filologicznych; ma usystematyzowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię badań z zakresu językoznawstwa / literaturoznawstwa; ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami; ma elementarną wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju z zakresu specjalizacji językoznawczej / literaturoznawczej; ma elementarną wiedzę na temat złożonego charakteru języka oraz jego historycznej zmienności.


Zakres umiejętności: student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie językoznawstwa / literaturoznawstwa; potrafi dokonać analizy językowej wypowiedzi reprezentujących różne odmiany języka obcego; potrafi biegle posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; potrafi napisać w języku rosyjskim tekst odpowiadający podstawowym wymaganiom.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z zakresu językoznawstwa / literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: filologia rosyjska - przekładoznawstwo

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski (wspomagająco język polski)

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_8 (GRUPA_ZAJĘĆ_8)

Rok studiów /semestr: I, II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wstęp do językoznawstwa / wstęp do literaturoznawstwa, gramatyka opisowa języka rosyjskiego / historia literatury rosyjskiej, metodologia badań językoznawczych / literaturoznawczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godzin (I rok) + 60 godzin (II rok); 30 godz. w każdym semestrze.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę po każdym semestrze; egzamin magisterski po 4 semestrze.

Punkty ECTS: 30 (I + II rok)

Wskaźniki ilościowe:

Bilans nakładu pracy studenta Udział w seminariach: 60 x 2 = 120 godz., uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz., praca samodzielna: 70 godz.,

przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.,

przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Literatura:

Zestaw proponowanej literatury przedmiotu determinowany jest tematyką prowadzonych w danym cyklu dydaktycznym prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu wybranej dziedziny językoznawstwa / literaturoznawstwa;

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z wybranej dziedziny językoznawstwa / literaturoznawstwa oraz dziedzin z nią powiązanych;

- potrafi przeprowadzić i sformułować krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów oraz materiału źródłowego na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej;

- umie dokonywać syntezy różnych idei i poglądów, dobierać i stosować metody pozwalające na opracowanie własnych wyników badań;

- umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem cudzych poglądów;

- potrafi przygotować syntetyczną pracę monograficzną z wybranej dziedziny językoznawstwa / literaturoznawstwa;

- ma świadomość teoretycznego i metodologicznego przygotowania do samodzielnej pracy nad rozprawą naukową oraz potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju;

- dostrzega wagę problemów etycznych w życiu społecznym oraz w pracy badawczej zgodnie z zasadami etyki naukowej i zawodowej; ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG3, KP7_WG4, KP7_WG5, KP7_WG7, KP7_WG8, KP7_WG9, KP7_WG10, KP7_WK2, KP7_WK3

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego. Uczestniczenie w konsultacjach, warsztatach grupowych , dyskusjach, praca w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy bibliograficzne itp.).

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie cząstkowe, praca magisterska, egzamin magisterski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilia Citko
Prowadzący grup: Lilia Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z zakresu językoznawstwa ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki. Studenci poznają zasady projektowania własnych badań z uwzględnieniem odpowiednich metod badawczych, zbierania materiałów źródłowych, opracowywania wyników badań, redakcji tekstu naukowego.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Nazwa kierunku studiów: filologia rosyjska

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski, polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_17

Rok studiów /semestr: I, II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, metodologia badań językoznawczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godzin, 30 godz w każdym semestrze

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 8

Wskaźniki ilościowe:

Bilans nakładu pracy studenta Udział w seminariach: 60 x 2 = 120 uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz. praca samodzielna: 70 godz.

przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.

przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Literatura:

Proponowana literatura przedmiotu wynika ze specyfiki seminarium magisterskiego i jest przedstawiana w części szczegółowej sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mordań
Prowadzący grup: Michał Mordań
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z zakresu językoznawstwa ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki. Studenci poznają zasady projektowania własnych badań z uwzględnieniem odpowiednich metod badawczych, zbierania materiałów źródłowych, opracowywania wyników badań, redakcji tekstu naukowego.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: filologia rosyjska - przekładoznawstwo

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski (wspomagająco język polski)

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_8 (GRUPA_ZAJĘĆ_8)

Rok studiów /semestr: I, II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, metodologia badań językoznawczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godzin (I rok) + 60 godzin (II rok); 30 godz. w każdym semestrze.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę po każdym semestrze; egzamin magisterski po 4 semestrze.

Punkty ECTS: 30 (I + II rok)

Wskaźniki ilościowe:

Bilans nakładu pracy studenta Udział w seminariach: 60 x 2 = 120 uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz. praca samodzielna: 70 godz.

przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.

przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Literatura:

Literatura uwzględniająca metodykę pisania pracy:

1. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. T.T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005.

3. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 1997.

4. К.С. Бурдин, П.В. Веселов, Как оформить научную работу?, Москва 1973.

5. Ю.А. Владимиров, Как написать дипломную работу?, Москва 2000.

Literatura szczegółowa (wybór):

1. Г.Е. Бартенев, И.В. Гредина, Признаки терминологической номинации, Томск 2013.

2. Н.В. Гаврилова, Деловая терминология в английском, французском и русском языке в тезаурусном аспекте, Екатеринбург 2009.

3. С.В. Гринев-Гриневич, Терминоведение, Москва 2008.

4. В.П. Даниленко, Русская терминология, Москва 1977.

5. И. Куликова, Д. Салмина, Проблемы современного терминоведения, Москва 2021.

6. О.Н. Лапшина, Стилистика русского языка, Москва 2009.

7. Д.С. Лотте, Очередные задачи научно-технической терминологии, Москва 1931.

8. М.А. Бондаренко, Введение в языкознание. Курс лекций, Тула 2007.

9. С.А. Горская, Лексика. Фразеология. Лексикография, Гродно 2009.

10. А.В. Калинии, Лексика русского языка, Москва 1978.

11. Е.А. Косых, Русская ономасиология, Барнаул 2016.

12. Н.А. Мишанкина, Лексикология русского языка, Томск 2017.

13. Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева, Современный русский язык. Лексика, Фразеология, Морфология, Москва 2010.

14. М.И. Фомина, Современный русский язык. Лексикология, Москва 2001.

15. С.Д. Шелов, Очерк теории терминологии: состав, понятийная организация, практические приложения, Москва 2018.

16. Л.Г. Бабенко, Лексикология русского языка, Екатеринбург 2008.

17. Т. Вендина, Введение в языкознание, Москва 2015.

18. Т.Р. Кияк, Мотивированность лексических единиц, Львов 1988.

19. З.Д. Попова, И.А. Стернин, Лексическая система языка, Воронеж 2004.

20. Е.П. Пустошило, Лексикология. Фразеология. Лексикография, Гродно 2011.

21. Е.А. Ряжских, Современный русский язык. Лексикология, Воронеж 2016.

22. В.Н. Телия, Номинация, Москва 2004.

23. В.М. Лейчик, Терминоведение. Предмет, методы, структура, Москва 2009.

24. О.Л. Рублева, Лексикология современного русского языка, Владивосток 2004.

25. С.В. Миронова, Современный русский язык. Словообразование. Морфология, Казань 2013.

26. Антропонимика, под ред. В.А. Никонова, А.В. Суперанской, Москва 1970.

27. К.В. Першина, Основы ономастики, ч. 1, Донецк 2018.

28. Н.В. Подольская, Словарь русской ономастической терминологии, Москва 1988.

29. А.В. Суперанская, Словарь русских личных имен, Москва 1998.

30. А.В. Суперанская, Современный словарь личных имен, Москва 2005.

31. Г.Ю. Сызранова, Ономастика, Тольятти 2013.

32. Т.В. Шмелева, Ономастика, Славянск-на-Кубани 2013.

33. А.В. Суперанская, Общая теория имени собственного, Москва 1973.

34. Н.Г. Рядченко, Русская ономастика и ономастика России, под ред. О.Н. Трубачева, Москва 1994.

35. Р.Ю. Намитокова, И.А. Нефляшева, В мире имён собственных, Майкоп 2016.

36. М.В. Бiрыла, Беларуская антрапанiмiя, Минск 1966.

37. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz, Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), Białystok 1997–1998.

38. R. Handke, E. Rzetelska-Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław 1977.

39. B. Tichoniuk, Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku, Opole 1988.

40. B. Tichoniuk, Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839, Zielona Góra 2000.

41. E. Bogdanowicz, Nazwiska jako świadectwo wielokulturowości Podlasia, Linguodidactica, т. XXIV, Białystok 2019, s. 5-19.

42. J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993.

43. L. Citko, Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok 2001.

44. L. Dacewicz, Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku, Białystok 2001.

45. M. Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny, Białystok 2016.

46. M. Sajewicz, Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim, Lublin 2013.

47. H. Górnowicz, Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988.

48. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Kraków 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)