Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2NPH2
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i inne kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu nauk pomocniczych historii XIX i XX w.


.

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest poznanie i utrwalenie wiedzy z zakresu nauk pomocniczych historii XIX i XX w.

.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: gotowość do aktywnego przyswajania i utrwalania wiedzy warsztatowej z zakresu NPH XIX i XX w.

Ramy merytoryczne zajęć: tematyka zajęć obejmuje: zagadnienia z zakresu medioznastwa, kartografii, bibliologii, archiwistyki, archiwoznawstwa, aktoznawstwa, edytorstwa, chronologii, metrologii oraz numizmatyki, falerystyki, weksykologii.

Założeniem przedmiotu jest: poznanie dyscyplin naukowych, których podstawy metodologiczne są przydatne przy pozyskiwaniu, badaniu, systematyzacji, opisie, krytyce, analizie i edycji źródeł historycznych typowych dla XIX i XX w.

Celem przedmiotu jest: pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie

kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z nauk pomocniczych historii XIX i XX w.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 30 godzin proseminarium

Metody dydaktyczne: Typowy dla proseminarium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe, dyskusję, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

Nakład pracy studenta dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

• Udział w zajęciach.........................................................15X2godz. = 30 godz.

• Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............15X1godz. = 15 godz.

• Przygotowanie do zajęć..................................................15X1godz. = 15 godz.

• Razem ..................................................................................................60 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela... ..45 godz.- 1,5 pkt ETCS

• charakterze praktycznym............................................. ...15 godz.- 0,5 pkt ETCS

• Łącznie..............................................................................60 godz. – 2 pkt ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003

Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Adamus-Kowalska J., System informacji archiwalnej w Polsce, Katowice 2011

Arentowicz J., Miary polskie, Warszawa 1972

Bibliografia. Historia, teoria, praktyka, red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2016

Bibliologia i informatologia, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011

Czelejewski J., Kocot S., Thikien A., Miary i wagi. Tabele przeliczeniowe, Warszawa 1952

Dembowska M., Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, Warszawa 1999

Duś Z., Podstawy montażu filmowego, Warszawa 2002

Dziki S., Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne..., Wrocław 1992

Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX w., "STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE", t. 7: 1962, s. 99-123.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., red. K. Lepszy, Wrocław 1953

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1980

Korobowicz A., W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998

Metodyka pracy archiwalnej, wyd. 2, pod red. S. Nawrockiego i in., Poznań 1995

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998

Opolski A., Kalendarz i jego dzieje, Wrocław 1948

Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002

Ślusarczyk J., Obszar i granice Polski (od X do XX wieku), Toruń 1995

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014

Wapiński R., Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych [W:] Werbalne i pozawerbalne środki wyrazu w źródle historycznym. Warszawa 1981

Winek T., Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007

Wojtkowiak Z., Nauki pomocnicze historii najnowszej - źródłoznawstwo : źródła narracyjne. cz. 1: Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001

Filipow K., Falerystyka polska XVII-XIX wieku, Białystok 2003.

Filipow K., Wróblewski B., Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939 : kawaleria, Warszawa 1992.

Szwagrzyk J. A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 Studiujący zdają sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji i rozumieją ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WK2 Studiujący wiedzą o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_UW3 Studiujący potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 Studiujący potrafią przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UO1 Studiujący uczestniczą w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1 Studiujący samodzielnie zdobywają i utrwalają wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 Studiujący wykształcili krytyczną świadomość ad. zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumieją potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

KP6_KO1 Studiujący doceniają rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

KP6_KR2 Studiujący uznają i szanują różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia proseminaryjne kończą się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywność zajęciowa.

Studiujący zobowiązani są do przygotowania się na każde zajęcia w oparciu o rekomendowaną literaturę.

Ocena z aktywności zajęciowej stanowi 60% oceny końcowej, a 40% oceny końcowej zależna jest od stopnia uzyskanego na kolokwium.

Progi punktowe przy ocenie z kolokwium:

bardzo dobry 5,0 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4,0 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3,0 (co najmniej 51%)

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności, niezależnie od powodu absencji, która nie wpływa na zaliczenie przedmiotu. Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Miodowski
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow, Adam Miodowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest poznanie i utrwalenie wiedzy z zakresu nauk pomocniczych historii XIX i XX w.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: gotowość do aktywnego przyswajania i utrwalania wiedzy warsztatowej z zakresu NPH XIX i XX w.

Ramy merytoryczne zajęć: tematyka zajęć obejmuje: zagadnienia z zakresu medioznastwa, kartografii, bibliologii, archiwistyki, archiwoznawstwa, aktoznawstwa, edytorstwa, chronologii, metrologii oraz numizmatyki, falerystyki, weksykologii.

Założeniem przedmiotu jest: poznanie dyscyplin naukowych, których podstawy metodologiczne są przydatne przy pozyskiwaniu, badaniu, systematyzacji, opisie, krytyce, analizie i edycji źródeł historycznych typowych dla XIX i XX w.

Celem przedmiotu jest: pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie

kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z nauk pomocniczych historii XIX i XX w.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 30 godzin proseminarium

Metody dydaktyczne: Typowy dla proseminarium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe, dyskusję, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

Nakład pracy studenta dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

• Udział w zajęciach.........................................................15X2godz. = 30 godz.

• Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............15X1godz. = 15 godz.

• Przygotowanie do zajęć..................................................15X1godz. = 15 godz.

• Razem ..................................................................................................60 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela... ..45 godz.- 1,5 pkt ETCS

• charakterze praktycznym............................................. ...15 godz.- 0,5 pkt ETCS

• Łącznie..............................................................................60 godz. – 2 pkt ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003

Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Adamus-Kowalska J., System informacji archiwalnej w Polsce, Katowice 2011

Arentowicz J., Miary polskie, Warszawa 1972

Bibliografia. Historia, teoria, praktyka, red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2016

Bibliologia i informatologia, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011

Czelejewski J., Kocot S., Thikien A., Miary i wagi. Tabele przeliczeniowe, Warszawa 1952

Dembowska M., Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, Warszawa 1999

Duś Z., Podstawy montażu filmowego, Warszawa 2002

Dziki S., Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne..., Wrocław 1992

Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX w., "STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE", t. 7: 1962, s. 99-123.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., red. K. Lepszy, Wrocław 1953

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1980

Korobowicz A., W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998

Metodyka pracy archiwalnej, wyd. 2, pod red. S. Nawrockiego i in., Poznań 1995

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998

Opolski A., Kalendarz i jego dzieje, Wrocław 1948

Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002

Ślusarczyk J., Obszar i granice Polski (od X do XX wieku), Toruń 1995

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014

Wapiński R., Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych [W:] Werbalne i pozawerbalne środki wyrazu w źródle historycznym. Warszawa 1981

Winek T., Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007

Wojtkowiak Z., Nauki pomocnicze historii najnowszej - źródłoznawstwo : źródła narracyjne. cz. 1: Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001

Filipow K., Falerystyka polska XVII-XIX wieku, Białystok 2003.

Filipow K., Wróblewski B., Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939 : kawaleria, Warszawa 1992.

Szwagrzyk J. A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)