Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy muzealnictwa wojskowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3PMW
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy muzealnictwa wojskowego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie

kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z muzealnictwa wojskowego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych zagadnień z dziedziny historii muzealnictwa wojskowego polskiego i powszechnego, prawodawstwa w tym zakresie oraz omówienie głównych pionów działalności muzealno-wojskowej, m.in. metod gromadzenia, konserwacji, opisywania i katalogowania oraz eksponowania eksponatów z elementami bronioznawstwa, mundurologii, falerystyki, weksykologii, archeologii pól bitewnych itd.

Pełny opis:

Omówienie znaczenia broni jako przedmiotów niosących ładunek emocjonalny i pamięć, omówienie dziejów muzealnictwa wojskowego powszechnego i polskiego. Charakter zbiorów w polskich placówkach; straty wojenne polskiego muzealnictwa, rewindykacja dóbr kultury po I i II wojnach światowych. Omówienie najważniejszych placówek muzealno-wojskowych w Polsce, Europie i Ameryce Północnej. Architektura i powierzchnia muzealna oraz objętość ekspozycji w stosunku do posiadanych zbiorów, prezentacja najważniejszych eksponatów ze zbiorów polskich i światowych. "Misja" muzeów historyczno-wojskowych. Struktura organizacji placówek muzealnych, wpływ podległości (rodzaj organizatora) na działania muzeów wojskowych. Finansowanie muzeów. Rodzaje przekazu muzealnego; analiza rożnych aspektów powstania i funkcjonowania "muzeum narracyjnego" w kontekście historyczno-wojskowym. Prawodawstwo a muzea wojskowe. Gromadzenie eksponatów a archeologia muzealnicza i historyczno-wojskowa. Inwentaryzacja zbiorów. Opisywanie i katalogowanie zbiorów muzealnych. Kolekcje muzealne. Konserwacja militariów. Ekspozycje muzealne. Metody prezentowania eksponatów na ekspozycjach wewnętrznych i zewnętrznych. Ocena dorobku polskiego muzealnictwa wojskowego.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr III/ sem. zimowy

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

"Muzealnictwo wojskowe", t. 1-9, Warszawa 1959-2013;

"Muzealnictwo", 1952-2018;

Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008;

"Militaria Pomorskie", t. 1-13, 2000-2019;

"Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska", z. 1-33, 1982-2020;

"Dawna broń i barwa", 1993-2006;

"Arsenał", nr 1-5, 1957-1958;

ABC zarządzania kolekcją muzealną, Kraków 2014;

"Arsenał Poznański", 1992-2001;

R. Batko, R. Kotowski, Nowoczesne muzeum : dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010;

M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012;

D. Folga-Januszewska, Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015;

Muzea, muzealia, muzealnicy - ważne rozmowy, red. P. Jaskanis, Warszawa 2016;

A. Kiciński, Muzea: zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska perspektywa, Warszawa 2011;

F. Matassa, Organizacja wystaw: podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Kraków 2015;

F. Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum: podręcznik, Warszawa 2012;

World Battlefield Museums Forum, red. K. Nawrocki et al., Gdańsk 2018;

J. Strenkowski, Uzbrojenie i ekwipunek WP 1918-1939 w zbiorach Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Zambrów 2014;

K. Zalasińska, Muzea publiczne: studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013;

Stowarzyszenie Muzealników Polskich: historia - działalność - program, Kraków 2015;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WG11, KP6_WG12, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK8, KP6_WK9;

Umiejętności:

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6;

Kompetencje społeczne:

KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawione w oparciu o aktywność podczas zajęć, pracę indywidualna i grupową, prezentacje multimedialne, pracę z eksponatami (w przypadku ustąpienia epidemii)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych zagadnień z dziedziny historii muzealnictwa wojskowego polskiego i powszechnego, prawodawstwa w tym zakresie oraz omówienie głównych pionów działalności muzealno-wojskowej, m.in. metod gromadzenia, konserwacji, opisywania i katalogowania oraz eksponowania eksponatów z elementami bronioznawstwa, mundurologii, falerystyki, weksykologii, archeologii pól bitewnych itd.

Pełny opis:

1-2. Wstęp do muzealnictwa wojskowego. Omówienie znaczenia broni jako przedmiotów niosących ładunek emocjonalny i pamięć, omówienie dziejów muzealnictwa wojskowego powszechnego i polskiego;

3. Charakter zbiorów w polskich placówkach; straty wojenne polskiego muzealnictwa, rewindykacja dóbr kultury po I i II wojnach światowych;

4-5. Omówienie najważniejszych placówek muzealno-wojskowych w Polsce, Niemczech, Federacji Rosyjskiej, Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Szwecji i in.; zagadnienie architektury i powierzchni muzealnej oraz objętości ekspozycji w stosunku do posiadanych zbiorów, prezentacja najważniejszych eksponatów polskiego i światowego muzealnictwa wojskowego;

6-7. Logotyp muzealny jako wizytówka muzeum wojskowego. Wielowektorowa analiza logotypów w kontekście zbiorów, ekspozycji, pól działania muzeów wojskowych; "misja" muzeów historyczno-wojskowych; metody docierania do widzów;

8. Struktura organizacji placówek muzealnych, wpływ podległości (rodzaj organizatora) na działania muzeów wojskowych, z uwzględnieniem roli polityki/ustroju i polityki historycznej oraz spraw personalnych; rady muzealne i inne ciała kolegialne oraz ich wpływ na funkcjonowanie muzeów; finansowanie muzeów;

9. Rodzaje przekazu muzealnego; analiza rożnych aspektów powstania i funkcjonowania "muzeum narracyjnego" w kontekście historyczno-wojskowym.

10. Prawodawstwo a muzea wojskowe; Charakterystyka działalności muzealnej w świetle prawa polskiego (w kontekście innych państw);

11. Gromadzenie eksponatów; archeologia muzealnicza i historyczno-wojskowa;

12-13. Inwentaryzacja zbiorów. Opisywanie i katalogowanie zbiorów muzealnych. Kolekcje muzealne; Konserwacja militariów w zbiorach muzealnych;

14-15. Ekspozycje muzealne. Metody prezentowania eksponatów na ekspozycjach wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. w kontekście przyciągnięcia widzów, budowy marki itd. Ocena dorobku polskiego muzealnictwa wojskowego.

Omówienie znaczenia broni jako przedmiotów niosących ładunek emocjonalny i pamięć, omówienie dziejów muzealnictwa wojskowego powszechnego i polskiego. Charakter zbiorów w polskich placówkach; straty wojenne polskiego muzealnictwa, rewindykacja dóbr kultury po I i II wojnach światowych. Omówienie najważniejszych placówek muzealno-wojskowych w Polsce, Europie i Ameryce Północnej. Architektura i powierzchnia muzealna oraz objętość ekspozycji w stosunku do posiadanych zbiorów, prezentacja najważniejszych eksponatów ze zbiorów polskich i światowych. "Misja" muzeów historyczno-wojskowych. Struktura organizacji placówek muzealnych, wpływ podległości (rodzaj organizatora) na działania muzeów wojskowych. Finansowanie muzeów. Rodzaje przekazu muzealnego; analiza rożnych aspektów powstania i funkcjonowania "muzeum narracyjnego" w kontekście historyczno-wojskowym. Prawodawstwo a muzea wojskowe. Gromadzenie eksponatów a archeologia muzealnicza i historyczno-wojskowa. Inwentaryzacja zbiorów. Opisywanie i katalogowanie zbiorów muzealnych. Kolekcje muzealne. Konserwacja militariów. Ekspozycje muzealne. Metody prezentowania eksponatów na ekspozycjach wewnętrznych i zewnętrznych. Ocena dorobku polskiego muzealnictwa wojskowego.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr III/ sem. zimowy

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

"Muzealnictwo wojskowe", t. 1-9, Warszawa 1959-2013;

"Muzealnictwo", 1952-2018;

Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008;

"Militaria Pomorskie", t. 1-13, 2000-2019;

"Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska", z. 1-33, 1982-2020;

"Dawna broń i barwa", 1993-2006;

"Arsenał", nr 1-5, 1957-1958;

ABC zarządzania kolekcją muzealną, Kraków 2014;

"Arsenał Poznański", 1992-2001;

R. Batko, R. Kotowski, Nowoczesne muzeum : dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010;

M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012;

D. Folga-Januszewska, Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015;

Muzea, muzealia, muzealnicy - ważne rozmowy, red. P. Jaskanis, Warszawa 2016;

A. Kiciński, Muzea: zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska perspektywa, Warszawa 2011;

F. Matassa, Organizacja wystaw: podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Kraków 2015;

F. Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum: podręcznik, Warszawa 2012;

World Battlefield Museums Forum, red. K. Nawrocki et al., Gdańsk 2018;

J. Strenkowski, Uzbrojenie i ekwipunek WP 1918-1939 w zbiorach Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Zambrów 2014;

K. Zalasińska, Muzea publiczne: studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013;

Stowarzyszenie Muzealników Polskich: historia - działalność - program, Kraków 2015;

Uwagi:

W miarę możliwości, po ewentualnym ustąpieniu epidemii COVID-19, cześć zajęć zostanie przeprowadzona w formie praktycznej w Muzeum Wojska w Białymstoku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)