Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wojsko i wojna w kinematografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3WIK
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wojsko i wojna w kinematografii
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu kinematografii wojskowej, jej klasyfikacji i roli w sterowanej przez państwo polityce pamięci. Jako studium przypadku za przewodni temat zajęć została wybrana kinematografia wojenna PRL.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Propaganda wojenna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin (wykład)

Metody dydaktyczne: Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Punkty ECTS: 2

Wykład - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 7,5x2 godz.= 14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 10 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 3 godz.

- zaliczenie lektur: 1 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 14+4+8+10+3+10+1=53 godz. (50:25=2)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

B. Bernacki, Stawka większa niż. Życie. Serial wszechczasów, Łódź 2002.

B. Filip, „Kolumbowie” Janusza Morgensterna – telewizyjne kino akowskiej przygody, [w:] Kino polskie wobec II wojny światowej, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, M. Guzek, Bydgoszcz 2011.

E. Gębicka, „Obcinanie kantów”, czyli polityka PZPR i państwa wobec kinematografii lat sześćdziesiątych, [w:] Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.

M. Hendrykowska, Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania, Poznań 2011.

M. Hendrykowski, Polska szkoła filmowa jako formacja artystyczna, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiae Artium et Litterarum”, t. VII, 1998.

M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.

Historia filmu polskiego, t. III: 1939-1956, red. J. Toeplitz, Warszawa 1974.

Historia filmu polskiego, t. IV: 1957-1961, red. J. Toeplitz, Warszawa 1980.

Historia filmu polskiego, t. V: 1962-1967, red. R. Marszałek, Warszawa 1985.

Historia filmu polskiego, t. VI: 1968-1972, red. R. Marszałek, Warszawa 1994.

K. Kornacki, Kino generałów. Przypadek „Jarzębiny Czerwonej”, [w:] Kino polskie wobec II wojny światowej, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, M. Guzek, Bydgoszcz 2011.

S. Loba, Ludowe Wojsko Polskie w polskim filmie fabularnym, Toruń 2015.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Chorzów 2009.

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015.

Kino polskie wobec II wojny światowej, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, M. Guzek, Bydgoszcz 2011.

M. Łazarz, Czterej pancerni i pies. Przewodnik po serialu i okolicach, Wrocław 2006.

A. Madej, Bohaterowie byli zmęczeni?, [w:] Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.

J. Plażewski, Historia filmu, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.

Ł. Polniak Łukasz, Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956-1970, Warszawa 2011.

Ł. Polniak, Mity i symbole „patriotyzmu wojskowego” na przykładzie polskiego kina wojennego w latach 1956-1970, „Dzieje Najnowsze”, 2011, nr 2.

I. Siwiński, „Barwy walki” albo tęsknota za legendą, [w:] Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.

K. Steyer, II wojna światowa w polskim filmie. Historia a fabuła, Warszawa 2013.

Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.

J. Szczutkowska, Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70., Bydgoszcz 2014.

Uchwała Sekretariatu KC w sprawie kinematografii, [w:] Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.

J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć II wojny światowej, Warszawa 2009.

M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.

P. Zwierzchowski, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK5;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1;

Kompetencje społeczne: KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)