Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1PM3-22
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia religii
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Historia religii jest traktowana jako część dyscypliny naukowej:historia. Jednocześnie powinna ujmować w pewne, naukowe ramy

dzieje poszczególnych religii. Klasyczna historia religii dotyczy wszystkich znanych i opisanych religii światowych poza chrześcijaństwem,

które wyodrębnia się jako oddzielny obszar. Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju historycznego religii poczynając od religii

prymitywnych, poprzez religie politeistyczne, aż do wielkich religii monoteistycznych, czy wręcz religii będącymi - do pewnego

przynajmniej stopnia - systemami etycznymi. Na zajęciach zostaną też przedstawione formy kultowe i, o ile to możliwe doktryny religijne.

Pełny opis:

Studia humanistyczne, studia stacjonarne, I r., II st.studia historyczne - przedmioty monograficzne.

30 h. Wykład

Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny i problemowy, opowiadanie z prezentacją, metoda ćwiczeniowa, dyskusja okrągłego stołu i

seminaryjna.

Liczba punktów ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

26 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

24 godz.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15x2h

Studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 45 h

Udział w egzaminie: 1 h

Udział w konsultacjach: 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

Literatura dodatkowa

R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu. Test zawiera różne formy pytań zamkniętych. Warunkiem dopuszczenia do testu jest frekwencja -

student nie może opuścić więcej niż dwóch jednostek zajęciowych. Absencja na więcej niż dwóch jednostkach zajęciowych, powoduje

konieczność zaliczenia zajęć w formie odpowiedzi ustnej. Zakres tematyczny zaliczenia zajęć jest każdorazowo ustalany z prowadzącym

zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)