Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening kreatywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1TK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening kreatywności
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest rozwijanie twórczego potencjału i kreatywności studentów w sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie); sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka) oraz sferze działaniowej. Studenci podczas zajęć będą rozpoznawać i rozwijać własne zasoby twórcze oraz cechy twórczego nauczyciela, których samoświadomość jest podstawowym warunkiem projektowania działań edukacyjnych stymulujących kreatywność ucznia.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne (psychologia twórczości, pedagogika twórczości)

Rok studiów: 2 rok 2 stopień

Semestr: II (letni)

ECTS: 1 punkt

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 15 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne – warsztaty, zajęcia będą prowadzone zgodnie z zasadami psychoedukacyjnego treningu kreatywności. W ramach zajęć wykorzystane będę metody dydaktyki twórczości rozwijające zdolności i umiejętności twórczego myślenia, a także dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i działaniowe, będące komponentami postawy twórczej (metody pokonywania sztywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania myślenia wyobrażeniowego i ciekawości poznawczej, rozwijania zdolności skojarzeniowych: transformacje, asocjacje, analogie i metafory).

Bilans nakładu pracy studenta –15 godzin: ćwiczenia, 10 godzin: praca własna studenta

Wskaźniki ilościowe – 15 godzin – 0,5 pkt. – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela; 10 godzin – 0,5 pkt. – praca własna studenta (czytanie literatury, przygotowanie mapy twórczego potencjału)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie. Warszawa: Samo Sedno, Edgard.

Nęcka, E. (1994). TRoP…Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków: „Impuls”.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, Szymura, B. (2008). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli.

Kraków” „Impuls”.

Szmidt, K.J. (2010). ABC kreatywności. Warszawa: Difin.

Szmidt, K.J. (2019). ABC kreatywności. Kontynuacje. Warszawa: Difin.

Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II, Gliwice: Sensus.

Szmidt, K.J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.

Literatura uzupełniająca:

Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że… ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze uczniów. Warszawa: WSiP.

De Bono, E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Prima.

De Bono, E. (2009). Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Warszawa: Studio Emka.

Pugliese, Ch. (2010), Being Creative. Surrey: Delta Publishing.

Szmidt, K.J. (1994). Elementarz twórczego życia, czyli o sposobach twórczego myślenia i działania. Warszawa: Intra.

Szmidt, K.J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje - rady na twórczą drogę. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J. (red.). (2005). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: WSHE.

Szmidt, K.J.( red.). (2003). Dydaktyka twórczości. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J., Modrzejewska – Świgulska, M. (red.). (2005). Psychopedagogika działań twórczych. Kraków” „Impuls”

Efekty uczenia się:

Efekty z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

W ZAKRESIE WIEDZY STUDENT ZNA I ROZUMIE:

B.1.W4. twórcze metody i techniki uczenia się, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju twórczych uzdolnień ucznia, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz między uczniami

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI STUDENT POTRAFI:

rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów (Efekt ogólny III, 1.2 efekt nr 8)

B.1.U3. skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U6. identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju twórczych uzdolnień i zainteresowań;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH STUDENT JEST GOTÓW DO:

B.1.K1. autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym (twórczymi zasobami rozwojowymi)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność na zajęciach (zadania warsztatowe zespołowe, zadania warsztatowe indywidualne - mapa twórczego potencjału)

Formy zaliczenia przedmiotu:

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Zaliczenie ćwiczeń cząstkowe:

•samoocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

•samoocena efektów pracy zespołowej,

•samoocena - mapa twórczego potencjału

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% – ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest rozwijanie twórczego potencjału i kreatywności studentów w sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie); sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka) oraz sferze działaniowej. Studenci podczas zajęć będą rozpoznawać i rozwijać własne zasoby twórcze oraz cechy twórczego nauczyciela, których samoświadomość jest podstawowym warunkiem projektowania działań edukacyjnych stymulujących kreatywność uczniów. Studenci podczas zajęć poznają modele rozwijania twórczego potencjału ucznia oraz psychoedukacyjne zasady stymulowania kreatywności ucznia. W ramach zadań warsztatowych studenci będą poznawać i testować metody, strategie, techniki oraz ćwiczenia rozwijania kreatywności i twórczego myślenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie. Warszawa: Samo Sedno, Edgard.

Nęcka, E. (1994). TRoP…Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków: „Impuls”.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, Szymura, B. (2008). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli.

Kraków” „Impuls”.

Szmidt, K.J. (2010). ABC kreatywności. Warszawa: Difin.

Szmidt, K.J. (2019). ABC kreatywności. Kontynuacje. Warszawa: Difin.

Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II, Gliwice: Sensus.

Szmidt, K.J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.

Literatura uzupełniająca:

Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że… ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze uczniów. Warszawa: WSiP.

De Bono, E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Prima.

De Bono, E. (2009). Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Warszawa: Studio Emka.

Pugliese, Ch. (2010), Being Creative. Surrey: Delta Publishing.

Szmidt, K.J. (1994). Elementarz twórczego życia, czyli o sposobach twórczego myślenia i działania. Warszawa: Intra.

Szmidt, K.J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje - rady na twórczą drogę. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J. (red.). (2005). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: WSHE.

Szmidt, K.J.( red.). (2003). Dydaktyka twórczości. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J., Modrzejewska – Świgulska, M. (red.). (2005). Psychopedagogika działań twórczych. Kraków” „Impuls”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.