Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródłoznawstwo i metodologia historii do końca XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1ZM1 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Źródłoznawstwo i metodologia historii do końca XVIII w.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest pogłębione wprowadzenie do epoki średniowiecza i wczesnonowożytnej w wybranych aspektach. Studenci zostaną zapoznani z charakterystycznymi dla tych epok gatunkami źródeł historiograficznych i dokumentacyjnych oraz stosowanymi obecnie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami analizy.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do badań nad epoką średniowiecza i wczesnej nowożytności. Skoncentrowane będą wokół podstawowych gatunków pisanych źródeł historiograficznych oraz akt i dokumentów, a także metod używanych do ich analizy. Szczególna uwaga zwrócona będzie na źródła o charakterze masowym.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; praca z tekstem źródła

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 14 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 h (ECTS: 1,1)

- o charakterze praktycznym: 24 h (ECTS: 0,9)

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 lub nowsze.

T. Jurek, Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

J. Hatcher, M. Bailey, Modeling the Middle Ages, Oxford 2001

W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012

S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolski w XIV-XV w., Wrocław 1971

M. Koczerska, Rzeczywistość i fikcja w formularzach polskich XV w., [w:] Literatura i kultura polskiego średniowiecza, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995.

J. Szymański, Dokument lokacyjny Władysława łokietka dla Lublina z 1317 roku, [w:] Lublin 1317-1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 269-289.

I. Rychlikowa, Lustracja 1564-65 jako podstawa szacunków dochodów z gospodarki polowej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (1974).

A. Wyczański, Szlacheckie inwentarze pośmiertne jako źródło do dziejów kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2 (1954), z. 4.

D. Główka, A. Klonder, Inwentarz mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51 (2003) z. 2, s. 156-174.

A. Głowacka, Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych Mastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52 (2004), z. 1.

S. Litak, Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 5 (1962), z. 3, s. 41-58.

A. Pośpiech, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej w XVII wieku, Warszawa 1992

Weyman S., Pierwsze ustawy pogłównego generalnego w Polsce (rok 1498, 1520) na tle ówczesnego systemu podatkowego, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 18 (1956).

K. Boroda, Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016

A. Wyczański, Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku, Warszawa 1977

A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1969.

A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce 1500-1580, Warszawa 1960.

J. Słowiński, Kancelarie wsi małopolskich od końca XIV do schyłku XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 31 (1990).

J. Łosowski, dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim, Lublin 2013.

T. Wiślicz, Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku,: wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Warszawa 2012.

K. Mikulski, Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII wieku, „Roczniki Historyczne” 63 (1997) s. 111-129.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG3, KP7_WG6, KP7_WG7, KP7_WG10, KP7_WK1, KP7_WK2, KP7_UW1, KP7_UW2, KP7_UW3, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_UK1, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KK1, KP7_KK2, KP7_KK3, KP7_KO2, KP7_KR1, KP7_KR4, KP7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania - ocenianie bieżące w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceniania - obecność na zajęciach, aktywny w nich udział w oparciu o wskazaną literaturę przedmiotu, pozytywne zaliczenie kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Monika Kozłowska-Szyc
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do badań nad epoką średniowiecza i wczesnej nowożytności. Skoncentrowane będą wokół podstawowych gatunków pisanych źródeł historiograficznych oraz akt i dokumentów, a także metod używanych do ich analizy. Szczególna uwaga zwrócona będzie na źródła o charakterze masowym.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; praca z tekstem źródła

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 14 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 h (ECTS: 1,1)

- o charakterze praktycznym: 24 h (ECTS: 0,9)

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 lub nowsze.

T. Jurek, Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

J. Hatcher, M. Bailey, Modeling the Middle Ages, Oxford 2001

W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012

S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolski w XIV-XV w., Wrocław 1971

M. Koczerska, Rzeczywistość i fikcja w formularzach polskich XV w., [w:] Literatura i kultura polskiego średniowiecza, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995.

J. Szymański, Dokument lokacyjny Władysława łokietka dla Lublina z 1317 roku, [w:] Lublin 1317-1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 269-289.

I. Rychlikowa, Lustracja 1564-65 jako podstawa szacunków dochodów z gospodarki polowej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (1974).

A. Wyczański, Szlacheckie inwentarze pośmiertne jako źródło do dziejów kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2 (1954), z. 4.

D. Główka, A. Klonder, Inwentarz mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51 (2003) z. 2, s. 156-174.

A. Głowacka, Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych Mastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52 (2004), z. 1.

S. Litak, Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 5 (1962), z. 3, s. 41-58.

A. Pośpiech, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej w XVII wieku, Warszawa 1992

Weyman S., Pierwsze ustawy pogłównego generalnego w Polsce (rok 1498, 1520) na tle ówczesnego systemu podatkowego, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 18 (1956).

K. Boroda, Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016

A. Wyczański, Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku, Warszawa 1977

A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1969.

A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce 1500-1580, Warszawa 1960.

J. Słowiński, Kancelarie wsi małopolskich od końca XIV do schyłku XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 31 (1990).

J. Łosowski, dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim, Lublin 2013.

T. Wiślicz, Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku,: wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Warszawa 2012.

K. Mikulski, Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII wieku, „Roczniki Historyczne” 63 (1997) s. 111-129.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Szyc
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do badań nad epoką średniowiecza i wczesnej nowożytności. Skoncentrowane będą wokół podstawowych gatunków pisanych źródeł historiograficznych oraz akt i dokumentów, a także metod używanych do ich analizy. Szczególna uwaga zwrócona będzie na źródła o charakterze masowym.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; praca z tekstem źródła

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 14 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 h (ECTS: 1,1)

- o charakterze praktycznym: 24 h (ECTS: 0,9)

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 lub nowsze.

T. Jurek, Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

J. Hatcher, M. Bailey, Modeling the Middle Ages, Oxford 2001

W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012

S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolski w XIV-XV w., Wrocław 1971

M. Koczerska, Rzeczywistość i fikcja w formularzach polskich XV w., [w:] Literatura i kultura polskiego średniowiecza, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995.

J. Szymański, Dokument lokacyjny Władysława łokietka dla Lublina z 1317 roku, [w:] Lublin 1317-1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 269-289.

I. Rychlikowa, Lustracja 1564-65 jako podstawa szacunków dochodów z gospodarki polowej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (1974).

A. Wyczański, Szlacheckie inwentarze pośmiertne jako źródło do dziejów kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2 (1954), z. 4.

D. Główka, A. Klonder, Inwentarz mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51 (2003) z. 2, s. 156-174.

A. Głowacka, Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych Mastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52 (2004), z. 1.

S. Litak, Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 5 (1962), z. 3, s. 41-58.

A. Pośpiech, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej w XVII wieku, Warszawa 1992

Weyman S., Pierwsze ustawy pogłównego generalnego w Polsce (rok 1498, 1520) na tle ówczesnego systemu podatkowego, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 18 (1956).

K. Boroda, Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016

A. Wyczański, Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku, Warszawa 1977

A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1969.

A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce 1500-1580, Warszawa 1960.

J. Słowiński, Kancelarie wsi małopolskich od końca XIV do schyłku XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 31 (1990).

J. Łosowski, dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim, Lublin 2013.

T. Wiślicz, Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku,: wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Warszawa 2012.

K. Mikulski, Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII wieku, „Roczniki Historyczne” 63 (1997) s. 111-129.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.