Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2KANH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia historyczna
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu wyposażenie studenta historii w (dodatkowe) narzędzia analizy związane z antropologią kulturową.

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające studentów w warsztat antropologii i łączącej badania historyczne z teoriami antropologicznymi.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone różnym aspektom analizy rzeczywistości społecznej, obecnej i minionej, tak, jak badają ją antropolodzy kulturowi - kwestiom tożsamości, komunikacji, religijności itd. Narzędzia typowe dla antropologa są przykładam do źródeł historycznych z próbą ocenienia ich przydatności i adekwatności. Istotny jest aspekt teoretyczny obecny w antropologii jak i użyteczność danych teorii w badaniach danej epoki i danego typu źrodła.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

student powinien znać podstawowe zagadnienia z historii gospodarczej, społecznej i historii sztuki.

konwersatorium –30 godz. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: 100

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50

Literatura:

P. Burke, Historia kulturowa, Kraków 2012;

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011;

G. Althoff, Potęga rytuału, Warszawa

J.-C. Schmitt, Gesty w średniowieczu, Warszawa

J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Warszawa 1998,

A. Barnard, Antropologia, tł. S. Szymański, Warszawa 2004

M. Mauss, Socjologia i antropologia, tł. M. Król i in., Warszawa 2001.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006;

James Clifford, Kłopoty z kulturą, tł. E. Dżurak i in., Warszawa 2000

Edward W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991

Eric W. Rothenbuler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tł. J. Barański, Kraków 2003

F. Bowie, Antropologia religii, tł. K. Pawluś, Kraków 2008

Victor W. Turner, Liminalność i communitas (w:) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyd. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 240-266.

Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. zbiorowe, Warszawa 2018

P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, tł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012.

P. Nora, Między pamięcią a przeszłością,

E. Soja, Thirdspace,

E. Rybicka, Geopoetyka, Kraków.

Efekty uczenia się:

Student potrafi posługiwać się narzędziami typowymi dla analizy antropologicznej z uwzględnieniem specyfiki antropologii historycznej.

Metody i kryteria oceniania:

czynny udział w zajęciach + zaliczenie pisemne - oceniana jest wiedza i umiejętność zastosowania omawianych teorii w badaniach historycznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Mojsik
Prowadzący grup: Tomasz Mojsik, Olimpia Skieterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające studentów w warsztat antropologii i łączącej badania historyczne z teoriami antropologicznymi.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone różnym aspektom analizy rzeczywistości społecznej, obecnej i minionej, tak, jak badają ją antropolodzy kulturowi - kwestiom tożsamości, komunikacji, religijności itd. Narzędzia typowe dla antropologa są przykładam do źródeł historycznych z próbą ocenienia ich przydatności i adekwatności. Istotny jest aspekt teoretyczny obecny w antropologii jak i użyteczność danych teorii w badaniach danej epoki i danego typu źrodła.

Literatura:

P. Burke, Historia kulturowa, Kraków 2012;

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011;

G. Althoff, Potęga rytuału, Warszawa

J.-C. Schmitt, Gesty w średniowieczu, Warszawa

J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Warszawa 1998,

A. Barnard, Antropologia, tł. S. Szymański, Warszawa 2004

M. Mauss, Socjologia i antropologia, tł. M. Król i in., Warszawa 2001.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006;

James Clifford, Kłopoty z kulturą, tł. E. Dżurak i in., Warszawa 2000

Edward W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991

Eric W. Rothenbuler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tł. J. Barański, Kraków 2003

F. Bowie, Antropologia religii, tł. K. Pawluś, Kraków 2008

Victor W. Turner, Liminalność i communitas (w:) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyd. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 240-266.

Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. zbiorowe, Warszawa 2018

P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, tł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012.

P. Nora, Między pamięcią a przeszłością,

E. Soja, Thirdspace,

E. Rybicka, Geopoetyka, Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)