Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia seksualności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2KHSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia seksualności
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze złożonością i różnorodnością wypracowanych w różnych kręgach kulturowych na przestrzeni dziejów systemów praktyk i zachowań związanych z szeroko pojętym życiem społecznym. Analizowane jest szerokie spektrum praktyk życia społecznego, obejmujących - obok praktyk i zachowań związanych związanych bezpośrednio z aktywnością seksualną - przede wszystkim: kwestie demograficzne, zmiany w społecznym podziale ról między płciami, wpływ seksualności na modę, obyczaje społeczne, gospodarkę itp.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr V/ sem. letni

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: 69 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 6 x 1 godz.= 6 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z sześciu konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 6 x 4 godz. = 24 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. sześć zadań projektowych)

- przygotowanie do egzaminu: 4 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+14+6+24+4+1=69 godz. (69:25=2,76)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+6konsult.+1eg. = 37 godz., 1,5 pkt. ECTS (37:25=1,48)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

6konsult.+16projekt.=22 godz. 1 pkt. ECTS (22:25=0,88)

Literatura:

R. Tannahill, Historia seksualności, Aletheia 2013.

Historia życia prywatnego, t. 1-5, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998-2000.

R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990.

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, WAB 2011.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 W pogłębionym stopniu rozumie uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii społecznej.

KP7_WG2 Zna metody i problemy badań z zakresu historii społecznej.

KP7_WG3 Dysponuje pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii społecznej dawnych i współczesnych ziem polskich na tle dziejów Europy.

KP7_WG5 Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z biologią i psychologią.

KP7_WG8 w pogłębionym stopniu rozumie zmiany w normach obyczajowych i formach życia społecznego.

KP7_WK3 Rozumie wpływ zróżnicowania kulturowego i religijnego świata na różnego rodzaju więzi społeczne.

KP7_KK2 Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, podstawą wystawienia oceny będzie napisanie krótkiego eseju.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Boroda
Prowadzący grup: Krzysztof Boroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze złożonością i różnorodnością wypracowanych w różnych kręgach kulturowych na przestrzeni dziejów systemów praktyk i zachowań związanych z szeroko pojętym życiem społecznym. Analizowane jest szerokie spektrum praktyk życia społecznego, obejmujących - obok praktyk i zachowań związanych związanych bezpośrednio z aktywnością seksualną - przede wszystkim: kwestie demograficzne, zmiany w społecznym podziale ról między płciami, wpływ seksualności na modę, obyczaje społeczne, gospodarkę itp.

Literatura:

R. Tannahill, Historia seksualności, Aletheia 2013.

Historia życia prywatnego, t. 1-5, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998-2000.

R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990.

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, WAB 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)